Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 9

9:1

o de saulos eti empneôn apeilês kai phonou eis tous mathêtas tou kuriou proselthôn archierei

9:2

êtêsato par autou epistolas eis damaskon pros tas sunagôgas opôs ean tinas eurê tês odou ontas andras te kai gunaikas dedemenous agagê eis ierousalêm

9:3

en de poreuesthai egeneto auton eggizein damaskô tsb=kai exaiphnês a=te tsb=periêstrapsen auton a=periêstrapsen phôs a=ek tsb=apo tou ouranou

9:4

kai pesôn epi tên gên êkousen phônên legousan autô saoul saoul ti me diôkeis

9:5

eipen de tis ei kurie o de tsb=kurios tsb=eipen egô eimi iêsous on su diôkeis ts=sklêron ts=soi ts=pros ts=kentra ts=laktizein

9:6

ab=alla ts=tremôn ts=te ts=kai ts=thambôn ts=eipen ts=kurie ts=ti ts=me ts=theleis ts=poiêsai ts=kai ts=o ts=kurios ts=pros ts=auton anastêthi kai eiselthe eis tên polin kai lalêthêsetai soi a=o ti se dei poiein

9:7

oi de andres oi sunodeuontes autô eistêkeisan ab=eneoi ts=enneoi akouontes men tês phônês mêdena de theôrountes

9:8

êgerthê de tsb=o saulos apo tês gês aneôgmenôn b=te ats=de tôn ophthalmôn autou a=ouden tsb=oudena eblepen cheiragôgountes de auton eisêgagon eis damaskon

9:9

kai ên êmeras treis blepôn kai ouk ephagen oude epien

9:10

ên de tis mathêtês en damaskô onomati ananias kai eipen pros auton tsb=o tsb=kurios en oramati a=o a=kurios anania o de eipen idou egô kurie

9:11

o de kurios pros auton anastas poreuthêti epi tên rumên tên kaloumenên eutheian kai zêtêson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

9:12

kai eiden tsb=en tsb=oramati andra a=[en a=oramati] tsb=onomati ananian a=onomati eiselthonta kai epithenta autô a=[tas] a=cheiras tsb=cheira opôs anablepsê

9:13

apekrithê de ts=o ananias kurie a=êkousa tsb=akêkoa apo pollôn peri tou andros toutou osa kaka tsb=epoiêsen tois agiois sou a=epoiêsen en ierousalêm

9:14

kai ôde echei exousian para tôn archiereôn dêsai pantas tous epikaloumenous to onoma sou

9:15

eipen de pros auton o kurios poreuou oti skeuos eklogês tsb=moi estin a=moi outos tou bastasai to onoma mou enôpion ethnôn a=te kai basileôn uiôn te israêl

9:16

egô gar upodeixô autô osa dei auton uper tou onomatos mou pathein

9:17

apêlthen de ananias kai eisêlthen eis tên oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me ats=iêsous o ophtheis soi en odô ê êrchou opôs anablepsês kai plêsthês pneumatos agiou

9:18

kai eutheôs a=apepesan a=autou tsb=apepeson apo tôn ophthalmôn a=ôs tsb=autou tsb=ôsei lepides aneblepsen te b=[parachrêma] ts=parachrêma kai anastas ebaptisthê

9:19

kai labôn trophên enischusen egeneto de tsb=o tsb=saulos meta tôn en damaskô mathêtôn êmeras tinas

9:20

kai eutheôs en tais sunagôgais ekêrussen ton a=iêsoun tsb=christon oti outos estin o uios tou theou

9:21

existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthêsas a=eis tsb=en ierousalêm tous epikaloumenous to onoma touto kai ôde eis touto b=elêluthen ats=elêluthei ina dedemenous autous agagê epi tous archiereis

9:22

saulos de mallon enedunamouto kai a=sunechunnen tsb=sunechunen a=[tous] tsb=tous ioudaious tous katoikountas en damaskô sumbibazôn oti outos estin o christos

9:23

ôs de eplêrounto êmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton

9:24

egnôsthê de saulô ê epiboulê autôn a=paretêrounto a=de a=kai tsb=paretêroun tsb=te tas pulas êmeras te kai nuktos opôs auton anelôsin

9:25

labontes de tsb=auton oi mathêtai a=autou nuktos tsb=kathêkan dia tou teichous a=kathêkan a=auton chalasantes en spuridi

9:26

paragenomenos de tsb=o tsb=saulos b=en ats=eis ierousalêm a=epeirazen tsb=epeirato kollasthai tois mathêtais kai pantes ephobounto auton pisteuontes oti estin mathêtês

9:27

barnabas de epilabomenos auton êgagen pros tous apostolous kai diêgêsato autois pôs en odô eiden ton kurion kai oti elalêsen autô kai pôs en damaskô eparrêsiasato en onomati tou iêsou

9:28

kai ên met autôn eisporeuomenos b=[kai ts=kai b=ekporeuomenos] ts=ekporeuomenos b=eis ts=en tsb=ierousalêm kai a=ekporeuomenos a=eis a=ierousalêm parrêsiazomenos en onomati tou kuriou tsb=iêsou

9:29

elalei te kai sunezêtei pros tous ellênistas oi de epecheiroun tsb=auton anelein a=auton

9:30

epignontes de oi adelphoi katêgagon auton eis kaisareian kai exapesteilan auton eis tarson

9:31

a=ê tsb=ai men oun a=ekklêsia tsb=ekklêsiai kath olês tês ioudaias kai galilaias kai samareias a=eichen tsb=eichon eirênên a=oikodomoumenê tsb=oikodomoumenai kai a=poreuomenê tsb=poreuomenai phobô tou kuriou kai paraklêsei tou agiou pneumatos a=eplêthuneto tsb=eplêthunonto

9:32

egeneto de petron dierchomenon dia pantôn katelthein kai pros tous agious tous katoikountas a=ludda tsb=luddan

9:33

euren de ekei anthrôpon tina tsb=ainean onomati a=ainean ex etôn oktô katakeimenon epi a=krabattou tsb=krabbatô os ên paralelumenos

9:34

kai eipen autô o petros ainea iatai se iêsous tsb=o christos anastêthi kai strôson seautô kai eutheôs anestê

9:35

kai a=eidan tsb=eidon auton pantes oi katoikountes a=ludda tsb=luddan kai ton b=assarôna as=sarôna t=sarônan oitines epestrepsan epi ton kurion

9:36

en ioppê de tis ên mathêtria onomati b=tabêtha ats=tabitha ê diermêneuomenê legetai dorkas autê ên plêrês tsb=agathôn ergôn a=agathôn kai eleêmosunôn ôn epoiei

9:37

egeneto de en tais êmerais ekeinais asthenêsasan autên apothanein lousantes de tsb=autên ethêkan a=[autên] en uperôô

9:38

eggus de ousês a=luddas tsb=luddês ioppê oi mathêtai akousantes oti petros estin en autê apesteilan ats=duo ats=andras pros auton parakalountes a=oknêsês tsb=oknêsai dielthein eôs a=êmôn tsb=autôn

9:39

anastas de petros sunêlthen autois on paragenomenon anêgagon eis to uperôon kai parestêsan autô pasai ai chêrai klaiousai kai epideiknumenai chitônas kai imatia osa epoiei met autôn ousa ê dorkas

9:40

ekbalôn de exô pantas o petros a=kai theis ta gonata prosêuxato kai epistrepsas pros to sôma eipen b=tabêtha ats=tabitha anastêthi ê de ênoixen tous ophthalmous autês kai idousa ton petron anekathisen

9:41

dous de autê cheira anestêsen autên phônêsas de tous agious kai tas chêras parestêsen autên zôsan

9:42

gnôston de egeneto kath olês tês ioppês kai tsb=polloi episteusan a=polloi epi ton kurion

9:43

egeneto de êmeras ikanas meinai tsb=auton en ioppê para tini simôni bursei
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License