Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 10

10:1

anêr de tis tsb=ên en kaisareia onomati kornêlios ekatontarchês ek speirês tês kaloumenês italikês

10:2

eusebês kai phoboumenos ton theon sun panti oikô autou poiôn tsb=te eleêmosunas pollas laô kai deomenos tou theou ab=dia ab=pantos ts=diapantos

10:3

eiden en oramati phanerôs ôsei a=peri ôran a=enatên b=enatên ts=ennatên tês êmeras aggelon tou theou eiselthonta pros auton kai eiponta autô kornêlie

10:4

o de atenisas autô kai emphobos genomenos eipen ti estin kurie eipen de autô ai proseuchai sou kai ai eleêmosunai sou anebêsan eis mnêmosunon a=emprosthen tsb=enôpion tou theou

10:5

kai nun pempson a=andras eis ioppên tsb=andras kai metapempsai simôna a=tina b=ton ats=os b=epikaloumenon ats=epikaleitai b=petron ats=petros

10:6

outos xenizetai para tini simôni bursei ô estin oikia para thalassan ts=outos ts=lalêsei ts=soi ts=ti ts=se ts=dei ts=poiein

10:7

ôs de apêlthen o aggelos o lalôn a=autô tsb= tsb=kornêliô phônêsas duo tôn oiketôn tsb=autou kai stratiôtên eusebê tôn proskarterountôn autô

10:8

kai exêgêsamenos tsb=autois apanta a=autois apesteilen autous eis tên ioppên

10:9

de epaurion odoiporountôn ekeinôn kai polei eggizontôn anebê petros epi to dôma proseuxasthai peri ôran ektên

10:10

egeneto de prospeinos kai êthelen geusasthai paraskeuazontôn de a=autôn tsb=ekeinôn a=egeneto tsb=epepesen ep auton ekstasis

10:11

kai theôrei ton ouranon aneôgmenon kai katabainon tsb=ep tsb=auton skeuos ti ôs othonên megalên tessarsin archais tsb=dedemenon tsb=kai kathiemenon epi tês gês

10:12

en ô upêrchen panta ta tetrapoda a=kai a=erpeta tês gês kai tsb=ta tsb=thêria tsb=kai tsb=ta tsb=erpeta tsb=kai tsb=ta peteina tou ouranou

10:13

kai egeneto phônê pros auton anastas petre thuson kai phage

10:14

o de petros eipen mêdamôs kurie oti oudepote ephagon pan koinon a=kai tsb=ê akatharton

10:15

kai phônê palin ek deuterou pros auton a o theos ekatharisen su koinou

10:16

touto de egeneto epi tris kai a=euthus tsb=palin a=anelêmphthê tsb=anelêphthê to skeuos eis ton ouranon

10:17

ôs de en eautô diêporei o petros ti an eiê to orama o eiden tsb=kai idou oi andres oi apestalmenoi a=upo tsb=apo tou kornêliou dierôtêsantes tên oikian a=tou simônos epestêsan epi ton pulôna

10:18

kai phônêsantes epunthanonto ei simôn o epikaloumenos petros enthade xenizetai

10:19

tou de petrou ab=dienthumoumenou ts=enthumoumenou peri tou oramatos eipen a=[autô] tsb=autô to pneuma idou andres ats=treis a=zêtountes tsb=zêtousin se

10:20

alla anastas katabêthi kai poreuou sun autois mêden diakrinomenos a=oti tsb=dioti egô apestalka autous

10:21

katabas de petros pros tous andras ts=tous ts=apestalmenous ts=apo ts=tou ts=kornêliou ts=pros ts=auton eipen idou egô eimi on zêteite tis ê aitia di ên pareste

10:22

oi de a=eipan tsb=eipon kornêlios ekatontarchês anêr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tôn ioudaiôn echrêmatisthê upo aggelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rêmata para sou

10:23

eiskalesamenos oun autous exenisen de epaurion a=anastas tsb=o tsb=petros exêlthen sun autois kai tines tôn adelphôn tôn apo ts=tês ioppês sunêlthon autô

10:24

tsb=kai a=de epaurion a=eisêlthen tsb=eisêlthon eis tên kaisareian o de kornêlios ên prosdokôn autous sugkalesamenos tous suggeneis autou kai tous anagkaious philous

10:25

ôs de egeneto ab=tou eiselthein ton petron sunantêsas autô o kornêlios pesôn epi tous podas prosekunêsen

10:26

o de petros tsb=auton êgeiren a=auton legôn anastêthi a=kai a=egô tsb=kagô autos anthrôpos eimi

10:27

kai sunomilôn autô eisêlthen kai euriskei sunelêluthotas pollous

10:28

ephê te pros autous umeis epistasthe ôs athemiton estin andri ioudaiô kollasthai ê proserchesthai allophulô a=kamoi tsb=kai tsb=emoi o theos edeixen mêdena koinon ê akatharton legein anthrôpon

10:29

dio kai anantirrêtôs êlthon metapemphtheis punthanomai oun tini logô metepempsasthe me

10:30

kai o kornêlios ephê apo tetartês êmeras mechri tautês tês ôras êmên tsb=nêsteuôn tsb=kai tên ab=enatên ts=ennatên tsb=ôran proseuchomenos en oikô mou kai idou anêr estê enôpion mou en esthêti lampra

10:31

kai phêsin kornêlie eisêkousthê sou ê proseuchê kai ai eleêmosunai sou emnêsthêsan enôpion tou theou

10:32

pempson oun eis ioppên kai metakalesai simôna os epikaleitai petros outos xenizetai en oikia simônos burseôs para thalassan tsb=os tsb=paragenomenos tsb=lalêsei tsb=soi

10:33

exautês oun epempsa pros se su te kalôs epoiêsas paragenomenos nun oun pantes êmeis enôpion tou theou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou a=kuriou tsb=theou

10:34

anoixas de petros to stoma eipen ep alêtheias katalambanomai oti ouk estin a=prosôpolêmptês tsb=prosôpolêptês o theos

10:35

all en panti ethnei o phoboumenos auton kai ergazomenos dikaiosunên dektos autô estin

10:36

ton logon a=[on] tsb=on apesteilen tois uiois israêl euaggelizomenos eirênên dia iêsou christou outos estin pantôn kurios

10:37

umeis oidate to genomenon rêma kath olês tês ioudaias a=arxamenos tsb=arxamenon apo tês galilaias meta to baptisma o ekêruxen iôannês

10:38

iêsoun ton apo as=nazareth bt=nazaret ôs echrisen auton o theos pneumati agiô kai dunamei os diêlthen euergetôn kai iômenos pantas tous katadunasteuomenous upo tou diabolou oti o theos ên met autou

10:39

kai êmeis tsb=esmen martures pantôn ôn epoiêsen en te chôra tôn ioudaiôn kai a=[en] tsb=en ierousalêm on ab=kai a=aneilan tsb=aneilon kremasantes epi xulou

10:40

touton o theos êgeiren a=[en] tritê êmera kai edôken auton emphanê genesthai

10:41

ou panti laô alla martusin tois prokecheirotonêmenois upo tou theou êmin oitines sunephagomen kai sunepiomen autô meta to anastênai auton ek nekrôn

10:42

kai parêggeilen êmin kêruxai laô kai diamarturasthai oti a=outos tsb=autos estin o ôrismenos upo tou theou kritês zôntôn kai nekrôn

10:43

toutô pantes oi prophêtai marturousin aphesin amartiôn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton

10:44

eti lalountos tou petrou ta rêmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon

10:45

kai exestêsan oi ek peritomês pistoi osoi a=sunêlthan tsb=sunêlthon petrô oti kai epi ta ethnê ê dôrea tou agiou pneumatos ekkechutai

10:46

êkouon gar autôn lalountôn glôssais kai megalunontôn ton theon tote apekrithê tsb=o petros

10:47

mêti to udôr tsb=kôlusai dunatai a=kôlusai tis tou baptisthênai toutous oitines to pneuma to agion elabon a=ôs tsb=kathôs kai êmeis

10:48

prosetaxen a=de tsb=te autous tsb=baptisthênai en onomati a=iêsou a=christou a=baptisthênai tsb=tou tsb=kuriou tote êrôtêsan auton epimeinai êmeras tinas
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License