Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 16

16:1

katêntêsen de a=[kai] eis derbên kai a=eis lustran kai idou mathêtês tis ên ekei onomati timotheos uios gunaikos tsb=tinos ioudaias pistês patros de ellênos

16:2

os emartureito upo tôn en lustrois kai ikoniô adelphôn

16:3

touton êthelêsen o paulos sun autô exelthein kai labôn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois êdeisan gar apantes tsb=ton tsb=patera tsb=autou oti ellên a=o a=patêr a=autou upêrchen

16:4

ôs de dieporeuonto tas poleis a=paredidosan tsb=paredidoun autois phulassein ta dogmata ta kekrimena upo tôn apostolôn kai tsb=tôn presbuterôn tôn en a=ierosolumois tsb=ierousalêm

16:5

ai men oun ekklêsiai estereounto pistei kai eperisseuon arithmô kath êmeran

16:6

a=diêlthon tsb=dielthontes de tên phrugian kai tsb=tên galatikên chôran kôluthentes upo tou agiou pneumatos lalêsai ton logon en asia

16:7

elthontes a=de kata tên musian epeirazon a=eis tsb=kata tên bithunian a=poreuthênai tsb=poreuesthai kai ouk eiasen autous to pneuma a=iêsou

16:8

parelthontes de tên musian katebêsan eis trôada

16:9

kai orama dia a=[tês] tsb=tês nuktos tsb=ôphthê paulô a=ôphthê anêr a=makedôn tis ên tsb=makedôn estôs a=kai parakalôn auton kai legôn diabas eis makedonian boêthêson êmin

16:10

ôs de to orama eiden eutheôs ezêtêsamen exelthein eis tsb=tên makedonian sumbibazontes oti proskeklêtai êmas o a=theos tsb=kurios euaggelisasthai autous

16:11

anachthentes a=de tsb=oun apo tsb=tês trôados euthudromêsamen eis samothrakên a=de tsb=te epiousê eis a=nean a=polin tsb=neapolin

16:12

a=kakeithen tsb=ekeithen tsb=te eis philippous êtis estin a=<prôtês> tsb=prôtê tsb=tês meridos tês makedonias polis b=kolôneia ats=kolônia êmen de en b=autê ats=tautê polei diatribontes êmeras tinas

16:13

te êmera tôn sabbatôn exêlthomen exô tês a=pulês tsb=poleôs para potamon ou a=enomizomen tsb=enomizeto a=proseuchên tsb=proseuchê einai kai kathisantes elaloumen tais sunelthousais gunaixin

16:14

kai tis gunê onomati ludia porphuropôlis poleôs thuateirôn sebomenê ton theon êkouen ês o kurios diênoixen tên kardian prosechein tois laloumenois upo tou paulou

16:15

ôs de ebaptisthê kai o oikos autês parekalesen legousa ei kekrikate me pistên kuriô einai eiselthontes eis ton oikon mou a=menete tsb=meinate kai parebiasato êmas

16:16

egeneto de poreuomenôn êmôn eis a=tên proseuchên paidiskên tina echousan pneuma a=puthôna tsb=puthônos a=upantêsai tsb=apantêsai êmin êtis ergasian pollên pareichen tois kuriois autês manteuomenê

16:17

autê a=katakolouthousa tsb=katakolouthêsasa paulô kai êmin ekrazen legousa outoi oi anthrôpoi douloi tou theou tou upsistou eisin oitines kataggellousin a=umin tsb=êmin odon sôtêrias

16:18

touto de epoiei epi pollas êmeras diaponêtheis de tsb=o paulos kai epistrepsas pneumati eipen paraggellô soi en tsb= onomati iêsou christou exelthein ap autês kai exêlthen autê ôra

16:19

idontes de oi kurioi autês oti exêlthen ê elpis tês ergasias autôn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eis tên agoran epi tous archontas

16:20

kai prosagagontes autous tois stratêgois a=eipan tsb=eipon outoi oi anthrôpoi ektarassousin êmôn tên polin ioudaioi uparchontes

16:21

kai kataggellousin ethê a ouk exestin êmin paradechesthai oude poiein rômaiois ousin

16:22

kai sunepestê o ochlos kat autôn kai oi stratêgoi a=perirêxantes tsb=perirrêxantes autôn ta imatia ekeleuon rabdizein

16:23

pollas te epithentes autois plêgas ebalon eis phulakên paraggeilantes desmophulaki asphalôs têrein autous

16:24

os paraggelian toiautên a=labôn tsb=eilêphôs ebalen autous eis tên esôteran phulakên kai tous podas tsb=autôn êsphalisato a=autôn eis to xulon

16:25

kata de to mesonuktion paulos kai silas proseuchomenoi umnoun ton theon epêkroônto de autôn oi desmioi

16:26

aphnô de seismos egeneto megas ôste saleuthênai ta themelia tou desmôtêriou a=êneôchthêsan tsb=aneôchthêsan a=de tsb=te parachrêma ai thurai pasai kai pantôn ta desma anethê

16:27

exupnos de genomenos o desmophulax kai idôn aneôgmenas tas thuras tês phulakês spasamenos a=[tên] machairan a=êmellen tsb=emellen eauton anairein nomizôn ekpepheugenai tous desmious

16:28

ephônêsen de tsb=phônê megalê a=phônê a=[o] tsb=o paulos legôn mêden praxês seautô kakon apantes gar esmen enthade

16:29

aitêsas de phôta eisepêdêsen kai entromos genomenos prosepesen paulô kai a=[] tsb= sila

16:30

kai proagagôn autous exô ephê kurioi ti me dei poiein ina sôthô

16:31

oi de a=eipan tsb=eipon pisteuson epi ton kurion iêsoun tsb=christon kai sôthêsê su kai o oikos sou

16:32

kai elalêsan autô ton logon tou kuriou a=sun tsb=kai pasin tois en oikia autou

16:33

kai paralabôn autous en ekeinê ôra tês nuktos elousen apo tôn plêgôn kai ebaptisthê autos kai oi autou pantes parachrêma

16:34

anagagôn te autous eis ton oikon tsb=autou parethêken trapezan kai b=êgalliato ats=êgalliasato tsb=panoiki a=panoikei pepisteukôs theô

16:35

êmeras de genomenês apesteilan oi stratêgoi tous rabdouchous legontes apoluson tous anthrôpous ekeinous

16:36

apêggeilen de o desmophulax tous logous a=[toutous] tsb=toutous pros ton paulon oti a=apestalkan tsb=apestalkasin oi stratêgoi ina apoluthête nun oun exelthontes poreuesthe en eirênê

16:37

o de paulos ephê pros autous deirantes êmas dêmosia akatakritous anthrôpous rômaious uparchontas a=ebalan tsb=ebalon eis phulakên kai nun lathra êmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ats=êmas exagagetôsan

16:38

a=apêggeilan tsb=anêggeilan de tois stratêgois oi rabdouchoi ta rêmata tauta tsb=kai ephobêthêsan a=de akousantes oti rômaioi eisin

16:39

kai elthontes parekalesan autous kai exagagontes êrôtôn a=apelthein a=apo tsb=exelthein tês poleôs

16:40

exelthontes de a=apo tsb=ek tês phulakês eisêlthon ab=pros ts=eis tên ludian kai idontes tsb=tous tsb=adelphous parekalesan a=tous a=adelphous tsb=autous kai a=exêlthan tsb=exêlthon
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License