Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 19

19:1

egeneto de en ton apollô einai en korinthô paulon dielthonta ta anôterika merê a=<katelthein> tsb=elthein eis epheson kai a=eurein tsb=eurôn tinas mathêtas

19:2

eipen a=te pros autous ei pneuma agion elabete pisteusantes oi de tsb=eipon pros auton all a=oud tsb=oude ei pneuma agion estin êkousamen

19:3

eipen te tsb=pros tsb=autous eis ti oun ebaptisthête oi de a=eipan tsb=eipon eis to iôannou baptisma

19:4

eipen de paulos iôannês tsb=men ebaptisen baptisma metanoias laô legôn eis ton erchomenon met auton ina pisteusôsin ab=tout ab=estin ts=toutestin eis ton tsb=christon iêsoun

19:5

akousantes de ebaptisthêsan eis to onoma tou kuriou iêsou

19:6

kai epithentos autois tou paulou a=[tas] tsb=tas cheiras a=êlthe tsb=êlthen to pneuma to agion ep autous elaloun te glôssais kai a=eprophêteuon tsb=proephêteuon

19:7

êsan de oi pantes andres ôsei a=dôdeka tsb=dekaduo

19:8

eiselthôn de eis tên sunagôgên eparrêsiazeto epi mênas treis dialegomenos kai peithôn a=[ta] tsb=ta peri tês basileias tou theou

19:9

ôs de tines esklêrunonto kai êpeithoun kakologountes tên odon enôpion tou plêthous apostas ap autôn aphôrisen tous mathêtas kath êmeran dialegomenos en scholê turannou tsb=tinos

19:10

touto de egeneto epi etê duo ôste pantas tous katoikountas tên asian akousai ton logon tou kuriou tsb=iêsou ioudaious te kai ellênas

19:11

dunameis te ou tas tuchousas tsb=epoiei o theos a=epoiei dia tôn cheirôn paulou

19:12

ôste kai epi tous asthenountas a=apopheresthai tsb=epipheresthai apo tou chrôtos autou soudaria ê simikinthia kai apallassesthai ap autôn tas nosous ta te pneumata ta ponêra a=ekporeuesthai tsb=exerchesthai tsb=ap tsb=autôn

19:13

epecheirêsan de tines a=kai tsb=apo tôn perierchomenôn ioudaiôn exorkistôn onomazein epi tous echontas ta pneumata ta ponêra to onoma tou kuriou iêsou legontes a=orkizô tsb=orkizomen umas ton iêsoun on tsb=o paulos kêrussei

19:14

êsan de a=tinos tsb=tines tsb=uioi skeua ioudaiou archiereôs epta a=uioi tsb=oi touto poiountes

19:15

apokrithen de to pneuma to ponêron eipen a=autois ton a=[men] iêsoun ginôskô kai ton paulon epistamai umeis de tines este

19:16

kai a=ephalomenos tsb=ephallomenos tsb=ep tsb=autous o anthrôpos a=ep a=autous en ô ên to pneuma to ponêron tsb=kai b=katakurieusan ats=katakurieusas a=amphoterôn tsb=autôn ischusen kat autôn ôste gumnous kai tetraumatismenous ekphugein ek tou oikou ekeinou

19:17

touto de egeneto gnôston pasin ioudaiois te kai ellêsin tois katoikousin tên epheson kai epepesen phobos epi pantas autous kai emegaluneto to onoma tou kuriou iêsou

19:18

polloi te tôn pepisteukotôn êrchonto exomologoumenoi kai anaggellontes tas praxeis autôn

19:19

ikanoi de tôn ta perierga praxantôn sunenegkantes tas biblous katekaion enôpion pantôn kai sunepsêphisan tas timas autôn kai euron arguriou muriadas pente

19:20

outôs kata kratos tsb=o tsb=logos tou kuriou a=o a=logos êuxanen kai ischuen

19:21

ôs de eplêrôthê tauta etheto o paulos en pneumati dielthôn tên makedonian kai achaian poreuesthai eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm eipôn oti meta to genesthai me ekei dei me kai rômên idein

19:22

aposteilas de eis tên makedonian duo tôn diakonountôn autô timotheon kai eraston autos epeschen chronon eis tên asian

19:23

egeneto de kata ton kairon ekeinon tarachos ouk oligos peri tês odou

19:24

dêmêtrios gar tis onomati argurokopos poiôn naous argurous artemidos pareicheto tois technitais tsb=ergasian ouk oligên a=ergasian

19:25

ous sunathroisas kai tous peri ta toiauta ergatas eipen andres epistasthe oti ek tautês tês ergasias ê euporia a=êmin tsb=êmôn estin

19:26

kai theôreite kai akouete oti ou monon ephesou alla schedon pasês tês asias o paulos outos peisas metestêsen ikanon ochlon legôn oti ouk eisin theoi oi dia cheirôn ginomenoi

19:27

ou monon de touto kinduneuei êmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tês megalês theas ats=artemidos ieron b=artemidos eis ab=outhen ts=ouden logisthênai mellein as=te bt=de kai kathaireisthai a=tês tsb=tên a=megaleiotêtos tsb=megaleiotêta autês ên olê ê asia kai ê oikoumenê sebetai

19:28

akousantes de kai genomenoi plêreis thumou ekrazon legontes megalê ê artemis ephesiôn

19:29

kai eplêsthê ê polis tsb=olê ab=tês sugchuseôs ôrmêsan te omothumadon eis to theatron sunarpasantes gaion kai aristarchon makedonas sunekdêmous ts=tou paulou

19:30

a=paulou tsb=tou de tsb=paulou boulomenou eiselthein eis ton dêmon ouk eiôn auton oi mathêtai

19:31

tines de kai tôn asiarchôn ontes autô philoi pempsantes pros auton parekaloun dounai eauton eis to theatron

19:32

alloi men oun allo ti ekrazon ên gar ê ekklêsia sugkechumenê kai oi pleious ouk êdeisan tinos a=eneka tsb=eneken sunelêlutheisan

19:33

ek de tou ochlou a=sunebibasan tsb=proebibasan alexandron a=probalontôn s=proballontôn bt=probalontôn auton tôn ioudaiôn o de alexandros kataseisas tên cheira êthelen apologeisthai dêmô

19:34

ab=epignontes ts=epignontôn de oti ioudaios estin phônê egeneto mia ek pantôn ôs epi ôras duo krazontôn megalê ê artemis ephesiôn

19:35

katasteilas de o grammateus ton ochlon phêsin andres ephesioi tis gar estin a=anthrôpôn tsb=anthrôpos os ou ginôskei tên ephesiôn polin neôkoron ousan tês megalês tsb=theas artemidos kai tou diopetous

19:36

anantirrêtôn oun ontôn toutôn deon estin umas katestalmenous uparchein kai mêden propetes ab=prassein ts=prattein

19:37

êgagete gar tous andras toutous oute ierosulous oute blasphêmountas tên ab=theon ts=thean tsb=umôn a=êmôn

19:38

ei men oun dêmêtrios kai oi sun autô technitai a=echousi b=echousin pros tina logon ts=echousin agoraioi agontai kai anthupatoi eisin egkaleitôsan allêlois

19:39

ei de ti a=peraiterô tsb=peri tsb=eterôn epizêteite en ennomô ekklêsia epiluthêsetai

19:40

kai gar kinduneuomen egkaleisthai staseôs peri tês sêmeron mêdenos aitiou uparchontos peri ou a=[ou] b=ou dunêsometha b=dounai ats=apodounai logon a=peri tês sustrophês tautês

19:41

kai tauta eipôn apelusen tên ekklêsian
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License