Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 20

20:1

meta de to pausasthai ton thorubon a=metapempsamenos tsb=proskalesamenos o paulos tous mathêtas kai a=parakalesas aspasamenos exêlthen a=poreuesthai tsb=poreuthênai eis tsb=tên makedonian

20:2

dielthôn de ta merê ekeina kai parakalesas autous logô pollô êlthen eis tên ellada

20:3

poiêsas te mênas treis genomenês tsb=autô epiboulês a=autô upo tôn ioudaiôn mellonti anagesthai eis tên surian egeneto a=gnômês tsb=gnômê tou upostrephein dia makedonias

20:4

suneipeto de autô tsb=achri tsb=tês tsb=asias sôpatros a=purrou beroiaios thessalonikeôn de aristarchos kai sekoundos kai gaios derbaios kai timotheos asianoi de tuchikos kai trophimos

20:5

outoi a=de b=proselthontes ats=proelthontes emenon êmas en trôadi

20:6

êmeis de exepleusamen meta tas êmeras tôn azumôn apo philippôn kai êlthomen pros autous eis tên trôada ab=achri ts=achris êmerôn pente a=opou tsb=ou dietripsamen êmeras epta

20:7

en de mia tôn sabbatôn sunêgmenôn a=êmôn tsb=tôn tsb=mathêtôn ts=tou klasai arton o paulos dielegeto autois mellôn exienai epaurion pareteinen te ton logon mechri mesonuktiou

20:8

êsan de lampades ikanai en uperôô ou ab=êmen ts=êsan sunêgmenoi

20:9

a=kathezomenos tsb=kathêmenos de tis neanias onomati eutuchos epi tês thuridos katapheromenos upnô bathei dialegomenou tou paulou epi pleion katenechtheis apo tou upnou epesen apo tou tristegou katô kai êrthê nekros

20:10

katabas de o paulos epepesen autô kai sumperilabôn eipen thorubeisthe ê gar psuchê autou en autô estin

20:11

anabas de kai klasas a=ton arton kai geusamenos eph ikanon te omilêsas a=achri tsb=achris augês outôs exêlthen

20:12

êgagon de ton paida zônta kai pareklêthêsan ou metriôs

20:13

êmeis de b=proselthontes ats=proelthontes epi to ploion anêchthêmen a=epi tsb=eis tên asson ekeithen mellontes analambanein ton paulon outôs gar tsb=ên diatetagmenos a=ên mellôn autos pezeuein

20:14

ôs de a=suneballen tsb=sunebalen êmin eis tên asson analabontes auton êlthomen eis mitulênên

20:15

kakeithen apopleusantes epiousê katêntêsamen a=antikrus tsb=antikru chiou de etera parebalomen eis samon tsb=kai tsb=meinantes tsb=en tsb=trôgulliô a=de echomenê êlthomen eis milêton

20:16

a=kekrikei tsb=ekrinen gar o paulos parapleusai tên epheson opôs genêtai autô chronotribêsai en asia espeuden gar ei dunaton a=eiê tsb=ên autô tên êmeran tês pentêkostês genesthai eis ierosoluma

20:17

apo de tês milêtou pempsas eis epheson metekalesato tous presbuterous tês ekklêsias

20:18

ôs de paregenonto pros auton eipen autois umeis epistasthe apo prôtês êmeras aph ês epebên eis tên asian pôs meth umôn ton panta chronon egenomên

20:19

douleuôn kuriô meta pasês tapeinophrosunês kai tsb=pollôn dakruôn kai peirasmôn tôn sumbantôn moi en tais epiboulais tôn ioudaiôn

20:20

ôs ouden upesteilamên tôn sumpherontôn tou anaggeilai umin kai didaxai umas dêmosia kai kat oikous

20:21

diamarturomenos ioudaiois te kai ellêsin tên eis tsb=ton theon metanoian kai pistin tsb=tên eis ton kurion êmôn iêsoun ts=christon

20:22

kai nun idou tsb=egô dedemenos a=egô pneumati poreuomai eis ierousalêm ta en autê sunantêsonta moi eidôs

20:23

plên oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai a=moi legon oti desma tsb=me kai thlipseis a=me menousin

20:24

all oudenos a=logou tsb=logon poioumai tsb=oude tsb=echô tên psuchên tsb=mou timian emautô ôs teleiôsai ton dromon mou tsb=meta tsb=charas kai tên diakonian ên elabon para tou kuriou iêsou diamarturasthai to euaggelion tês charitos tou theou

20:25

kai nun idou egô oida oti ouketi opsesthe to prosôpon mou umeis pantes en ois diêlthon kêrussôn tên basileian tsb=tou tsb=theou

20:26

ab=dioti ts=dio marturomai umin en sêmeron êmera oti katharos a=eimi tsb=egô apo tou aimatos pantôn

20:27

ou gar upesteilamên tou anaggeilai tsb=umin pasan tên boulên tou theou a=umin

20:28

prosechete tsb=oun eautois kai panti poimniô en ô umas to pneuma to agion etheto episkopous poimainein tên ekklêsian tou b=kuriou b=kai theou ên periepoiêsato dia tou tsb=idiou aimatos a=tou a=idiou

20:29

egô tsb=gar oida tsb=touto oti eiseleusontai meta tên aphixin mou lukoi bareis eis umas pheidomenoi tou poimniou

20:30

kai ex umôn autôn anastêsontai andres lalountes diestrammena tou apospan tous mathêtas opisô autôn

20:31

dio grêgoreite mnêmoneuontes oti trietian nukta kai êmeran ouk epausamên meta dakruôn nouthetôn ena ekaston

20:32

kai abs=ta abs=nun t=tanun paratithemai umas tsb=adelphoi theô kai logô tês charitos autou dunamenô a=oikodomêsai tsb=epoikodomêsai kai dounai a=tên tsb=umin klêronomian en tois êgiasmenois pasin

20:33

arguriou ê chrusiou ê imatismou oudenos epethumêsa

20:34

autoi ts=de ginôskete oti tais chreiais mou kai tois ousin met emou upêretêsan ai cheires autai

20:35

panta upedeixa umin oti outôs kopiôntas dei antilambanesthai tôn asthenountôn mnêmoneuein te tôn logôn tou kuriou iêsou oti autos eipen makarion estin ts=didonai mallon ab=didonai ê lambanein

20:36

kai tauta eipôn theis ta gonata autou sun pasin autois prosêuxato

20:37

ikanos de tsb=egeneto klauthmos a=egeneto pantôn kai epipesontes epi ton trachêlon tou paulou katephiloun auton

20:38

odunômenoi malista epi logô ô eirêkei oti ouketi mellousin to prosôpon autou theôrein proepempon de auton eis to ploion
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License