Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 21

21:1

ôs de egeneto anachthênai êmas apospasthentas ap autôn euthudromêsantes êlthomen eis tên a= tsb=kôn de exês eis tên rodon kakeithen eis patara

21:2

kai eurontes ploion diaperôn eis phoinikên epibantes anêchthêmen

21:3

b=anaphanentes ats=anaphanantes de tên kupron kai katalipontes autên euônumon epleomen eis surian kai a=katêlthomen tsb=katêchthêmen eis turon ekeise gar tsb=ên to ploion a=ên apophortizomenon ton gomon

21:4

tsb=kai aneurontes a=de at=tous mathêtas epemeinamen autou êmeras epta oitines paulô elegon dia tou pneumatos a=epibainein tsb=anabainein eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm

21:5

ote de egeneto êmas exartisai tas êmeras exelthontes eporeuometha propempontôn êmas pantôn sun a=gunaixi tsb=gunaixin kai teknois eôs exô tês poleôs kai thentes ta gonata epi ton aigialon a=proseuxamenoi tsb=prosêuxametha

21:6

a=apêspasametha tsb=kai tsb=aspasamenoi allêlous a=kai a=anebêmen tsb=epebêmen eis to ploion ekeinoi de upestrepsan eis ta idia

21:7

êmeis de ton ploun dianusantes apo turou katêntêsamen eis ptolemaida kai aspasamenoi tous adelphous emeinamen êmeran mian par autois

21:8

de epaurion exelthontes tsb=oi tsb=peri tsb=ton tsb=paulon as=êlthomen bt=êlthon eis kaisareian kai eiselthontes eis ton oikon philippou tou euaggelistou ts=tou ontos ek tôn epta emeinamen par autô

21:9

toutô de êsan thugateres tsb=parthenoi tessares a=parthenoi prophêteuousai

21:10

epimenontôn de tsb=êmôn êmeras pleious katêlthen tis apo tês ioudaias prophêtês onomati agabos

21:11

kai elthôn pros êmas kai aras tên zônên tou paulou dêsas a=eautou tsb=te tsb=autou ts=tas ts=cheiras ts=kai tous podas ab=kai ab=tas ab=cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ê zônê autê outôs dêsousin en ierousalêm oi ioudaioi kai paradôsousin eis cheiras ethnôn

21:12

ôs de êkousamen tauta parekaloumen êmeis te kai oi entopioi tou anabainein auton eis ierousalêm

21:13

a=tote apekrithê b=te ts=de o paulos ti poieite klaiontes kai sunthruptontes mou tên kardian egô gar ou monon dethênai alla kai apothanein eis ierousalêm etoimôs echô uper tou onomatos tou kuriou iêsou

21:14

peithomenou de autou êsuchasamen eipontes tsb=to tsb=thelêma tou kuriou a=to a=thelêma a=ginesthô tsb=genesthô

21:15

meta de tas êmeras tautas ab=episkeuasamenoi ts=aposkeuasamenoi anebainomen eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm

21:16

sunêlthon de kai tôn mathêtôn apo kaisareias sun êmin agontes par ô xenisthômen mnasôni tini kupriô archaiô mathêtê

21:17

genomenôn de êmôn eis ierosoluma asmenôs a=apedexanto tsb=edexanto êmas oi adelphoi

21:18

de epiousê eisêei o paulos sun êmin pros iakôbon pantes te paregenonto oi presbuteroi

21:19

kai aspasamenos autous exêgeito kath en ekaston ôn epoiêsen o theos en tois ethnesin dia tês diakonias autou

21:20

oi de akousantes edoxazon ton tsb=kurion b=eipontes a=theon ats=eipon ats=te autô theôreis adelphe posai muriades eisin a=en a=tois a=ioudaiois tsb=ioudaiôn tôn pepisteukotôn kai pantes zêlôtai tou nomou uparchousin

21:21

katêchêthêsan de peri sou oti apostasian didaskeis apo ab=môuseôs ts=môseôs tous kata ta ethnê pantas ioudaious legôn peritemnein autous ta tekna mêde tois ethesin peripatein

21:22

ti oun estin pantôs tsb=dei tsb=plêthos tsb=sunelthein akousontai tsb=gar oti elêluthas

21:23

touto oun poiêson o soi legomen eisin êmin andres tessares euchên echontes eph eautôn

21:24

toutous paralabôn agnisthêti sun autois kai dapanêson ep autois ina a=xurêsontai tsb=xurêsôntai tên kephalên kai a=gnôsontai tsb=gnôsin pantes oti ôn katêchêntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos a=phulassôn ton nomon tsb=phulassôn

21:25

peri de tôn pepisteukotôn ethnôn êmeis epesteilamen krinantes tsb=mêden b=toiouto ts=toiouton tsb=têrein tsb=autous tsb=ei tsb= phulassesthai autous to te eidôlothuton kai tsb=to aima kai pnikton kai porneian

21:26

tote o paulos paralabôn tous andras echomenê êmera sun autois agnistheis eisêei eis to ieron diaggellôn tên ekplêrôsin tôn êmerôn tou agnismou eôs ou prosênechthê uper enos ekastou autôn ê prosphora

21:27

ôs de emellon ai epta êmerai sunteleisthai oi apo tês asias ioudaioi theasamenoi auton en ierô sunecheon panta ton ochlon kai epebalon tsb=tas tsb=cheiras ep auton a=tas a=cheiras

21:28

krazontes andres israêlitai boêtheite outos estin o anthrôpos o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantas a=pantachê tsb=pantachou didaskôn eti te kai ellênas eisêgagen eis to ieron kai kekoinôken ton agion topon touton

21:29

êsan gar b=eôrakotes ats=proeôrakotes trophimon ton ephesion en polei sun autô on enomizon oti eis to ieron eisêgagen o paulos

21:30

ekinêthê te ê polis olê kai egeneto sundromê tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exô tou ierou kai eutheôs ekleisthêsan ai thurai

21:31

zêtountôn a=te tsb=de auton apokteinai anebê phasis chiliarchô tês speirês oti olê a=sugchunnetai tsb=sugkechutai ierousalêm

21:32

os exautês paralabôn stratiôtas kai a=ekatontarchas tsb=ekatontarchous katedramen ep autous oi de idontes ton chiliarchon kai tous stratiôtas epausanto tuptontes ton paulon

21:33

ats=tote eggisas b=de o chiliarchos epelabeto autou kai ekeleusen dethênai a=alusesi tsb=alusesin a=dusi tsb=dusin kai epunthaneto tis tsb=an eiê kai ti estin pepoiêkôs

21:34

alloi de allo ti a=epephônoun tsb=eboôn en ochlô a=dunamenou tsb=dunamenos de a=autou gnônai to asphales dia ton thorubon ekeleusen agesthai auton eis tên parembolên

21:35

ote de egeneto epi tous anabathmous sunebê bastazesthai auton upo tôn stratiôtôn dia tên bian tou ochlou

21:36

êkolouthei gar to plêthos tou laou a=krazontes tsb=krazon aire auton

21:37

mellôn te eisagesthai eis tên parembolên o paulos legei chiliarchô ei exestin moi eipein ats=ti pros se o de ephê ellênisti ginôskeis

21:38

ouk ara su ei o aiguptios o pro toutôn tôn êmerôn anastatôsas kai exagagôn eis tên erêmon tous tetrakischilious andras tôn sikariôn

21:39

eipen de o paulos egô anthrôpos men eimi ioudaios tarseus tês kilikias ouk asêmou poleôs politês deomai de sou epitrepson moi lalêsai pros ton laon

21:40

epitrepsantos de autou o paulos estôs epi tôn anabathmôn kateseisen cheiri laô pollês de sigês genomenês b=prosephônei ats=prosephônêsen ebraidi dialektô legôn
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License