Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 22

22:1

andres adelphoi kai pateres akousate mou tês pros umas ab=nuni ts=nun apologias

22:2

akousantes de oti ebraidi dialektô prosephônei autois mallon pareschon êsuchian kai phêsin

22:3

egô tsb=men eimi anêr ioudaios gegennêmenos en tarsô tês kilikias anatethrammenos de en polei tautê para tous podas gamaliêl pepaideumenos kata akribeian tou patrôou nomou zêlôtês uparchôn tou theou kathôs pantes umeis este sêmeron

22:4

os tautên tên odon ediôxa achri thanatou desmeuôn kai paradidous eis phulakas andras te kai gunaikas

22:5

ôs kai o archiereus marturei moi kai pan to presbuterion par ôn kai epistolas dexamenos pros tous adelphous eis damaskon eporeuomên axôn kai tous ekeise ontas dedemenous eis ierousalêm ina timôrêthôsin

22:6

egeneto de moi poreuomenô kai eggizonti damaskô peri mesêmbrian exaiphnês ek tou ouranou periastrapsai phôs ikanon peri eme

22:7

ab=epesa ts=epeson te eis to edaphos kai êkousa phônês legousês moi saoul saoul ti me diôkeis

22:8

egô de apekrithên tis ei kurie eipen te pros me egô eimi iêsous o nazôraios on su diôkeis

22:9

oi de sun emoi ontes to men phôs etheasanto tsb=kai tsb=emphoboi tsb=egenonto tên de phônên ouk êkousan tou lalountos moi

22:10

eipon de ti poiêsô kurie o de kurios eipen pros me anastas poreuou eis damaskon kakei soi lalêthêsetai peri pantôn ôn tetaktai soi poiêsai

22:11

ôs de ouk eneblepon apo tês doxês tou phôtos ekeinou cheiragôgoumenos upo tôn sunontôn moi êlthon eis damaskon

22:12

ananias de tis anêr a=eulabês tsb=eusebês kata ton nomon marturoumenos upo pantôn tôn katoikountôn ioudaiôn

22:13

elthôn pros me kai epistas eipen moi saoul adelphe anablepson kagô autê ôra aneblepsa eis auton

22:14

o de eipen o theos tôn paterôn êmôn proecheirisato se gnônai to thelêma autou kai idein ton dikaion kai akousai phônên ek tou stomatos autou

22:15

oti esê martus autô pros pantas anthrôpous ôn eôrakas kai êkousas

22:16

kai nun ti melleis anastas baptisai kai apolousai tas amartias sou epikalesamenos to onoma a=autou tsb=tou tsb=kuriou

22:17

egeneto de moi upostrepsanti eis ierousalêm kai proseuchomenou mou en ierô genesthai me en ekstasei

22:18

kai idein auton legonta moi speuson kai exelthe en tachei ex ierousalêm dioti ou paradexontai sou tsb=tên marturian peri emou

22:19

kagô eipon kurie autoi epistantai oti egô êmên phulakizôn kai derôn kata tas sunagôgas tous pisteuontas epi se

22:20

kai ote a=exechunneto tsb=execheito to aima stephanou tou marturos sou kai autos êmên ephestôs kai suneudokôn tsb= tsb=anairesei tsb=autou b=[kai] ats=kai phulassôn ta imatia tôn anairountôn auton

22:21

kai eipen pros me poreuou oti egô eis ethnê makran exapostelô se

22:22

êkouon de autou achri toutou tou logou kai epêran tên phônên autôn legontes aire apo tês gês ton toiouton ou gar ab=kathêken ts=kathêkon auton zên

22:23

b=krazontôn ats=kraugazontôn a=te tsb=de autôn kai riptountôn ta imatia kai koniorton ballontôn eis ton aera

22:24

ekeleusen tsb=auton o chiliarchos a=eisagesthai a=auton tsb=agesthai eis tên parembolên a=eipas tsb=eipôn mastixin anetazesthai auton ina epignô di ên aitian outôs epephônoun autô

22:25

ôs de as=proeteinan bt=proeteinen auton tois imasin eipen pros ton estôta ekatontarchon o paulos ei anthrôpon rômaion kai akatakriton exestin umin mastizein

22:26

akousas de o a=ekatontarchês tsb=ekatontarchos proselthôn tsb=apêggeilen chiliarchô a=apêggeilen legôn tsb=ora ti melleis poiein o gar anthrôpos outos rômaios estin

22:27

proselthôn de o chiliarchos eipen autô lege moi tsb=ei su rômaios ei o de ephê nai

22:28

apekrithê a=de tsb=te o chiliarchos egô pollou kephalaiou tên politeian tautên ektêsamên o de paulos ephê egô de kai gegennêmai

22:29

eutheôs oun apestêsan ap autou oi mellontes auton anetazein kai o chiliarchos de ephobêthê epignous oti rômaios estin kai oti tsb=ên auton a=ên dedekôs

22:30

de epaurion boulomenos gnônai to asphales to ti katêgoreitai a=upo tsb=para tôn ioudaiôn elusen auton tsb=apo tsb=tôn tsb=desmôn kai ekeleusen a=sunelthein tsb=elthein tous archiereis kai a=pan tsb=olon to sunedrion tsb=autôn kai katagagôn ton paulon estêsen eis autous
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License