Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 27

27:1

ôs de ekrithê tou apoplein êmas eis tên italian paredidoun ton te paulon kai tinas eterous desmôtas ekatontarchê onomati iouliô speirês sebastês

27:2

epibantes de ploiô adramuttênô a=mellonti tsb=mellontes plein a=eis tous kata tên asian topous anêchthêmen ontos sun êmin aristarchou makedonos thessalonikeôs

27:3

te etera katêchthêmen eis sidôna philanthrôpôs te o ioulios paulô chrêsamenos epetrepsen pros abs=tous philous a=poreuthenti tsb=poreuthenta epimeleias tuchein

27:4

kakeithen anachthentes upepleusamen tên kupron dia to tous anemous einai enantious

27:5

to te pelagos to kata tên kilikian kai pamphulian diapleusantes katêlthomen eis mura tês lukias

27:6

kakei eurôn o a=ekatontarchês tsb=ekatontarchos ploion alexandrinon pleon eis tên italian enebibasen êmas eis auto

27:7

en ikanais de êmerais braduploountes kai molis genomenoi kata tên knidon proseôntos êmas tou anemou upepleusamen tên krêtên kata salmônên

27:8

molis te paralegomenoi autên êlthomen eis topon tina kaloumenon kalous limenas ô eggus tsb=ên polis a=ên lasaia

27:9

ikanou de chronou diagenomenou kai ontos êdê episphalous tou ploos dia to kai tên nêsteian êdê parelêluthenai parênei o paulos

27:10

legôn autois andres theôrô oti meta ubreôs kai pollês zêmias ou monon tou ab=phortiou ts=phortou kai tou ploiou alla kai tôn psuchôn êmôn mellein esesthai ton ploun

27:11

o de ab=ekatontarchês ts=ekatontarchos kubernêtê kai nauklêrô tsb=epeitheto mallon a=epeitheto ê tois a=upo tsb=upo tsb=tou paulou legomenois

27:12

aneuthetou de tou limenos uparchontos pros paracheimasian oi a=pleiones tsb=pleious ethento boulên anachthênai a=ekeithen tsb=kakeithen eipôs dunainto katantêsantes eis phoinika paracheimasai limena tês krêtês bleponta kata liba kai kata chôron

27:13

upopneusantos de notou doxantes tês protheseôs kekratêkenai arantes asson parelegonto tên krêtên

27:14

met ou polu de ebalen kat autês anemos tuphônikos o kaloumenos a=eurakulôn tsb=eurokludôn

27:15

sunarpasthentos de tou ploiou kai dunamenou antophthalmein anemô epidontes epherometha

27:16

nêsion de ti upodramontes kaloumenon a=kauda tsb=klaudên tsb=molis ischusamen a=molis perikrateis genesthai tês skaphês

27:17

ên arantes boêtheiais echrônto upozônnuntes to ploion phoboumenoi te eis tên b=surtên ats=surtin ekpesôsin chalasantes to skeuos outôs epheronto

27:18

sphodrôs de cheimazomenôn êmôn exês ekbolên epoiounto

27:19

kai tritê autocheires tên skeuên tou ploiou a=erripsan tsb=erripsamen

27:20

mête de êliou mête astrôn epiphainontôn epi pleionas êmeras cheimônos te ouk oligou epikeimenou loipon periêreito tsb=pasa elpis a=pasa tou sôzesthai êmas

27:21

pollês a=te tsb=de asitias uparchousês tote statheis o paulos en mesô autôn eipen edei men ô andres peitharchêsantas moi anagesthai apo tês krêtês kerdêsai te tên ubrin tautên kai tên zêmian

27:22

kai abs=ta abs=nun t=tanun parainô umas euthumein apobolê gar psuchês oudemia estai ex umôn plên tou ploiou

27:23

parestê gar moi ab=tautê nukti ts=tautê tsb=aggelos tou theou ou eimi a=[egô] ô kai latreuô a=aggelos

27:24

legôn phobou paule kaisari se dei parastênai kai idou kecharistai soi o theos pantas tous pleontas meta sou

27:25

dio euthumeite andres pisteuô gar theô oti outôs estai kath on tropon lelalêtai moi

27:26

eis nêson de tina dei êmas ekpesein

27:27

ôs de tessareskaidekatê nux egeneto diapheromenôn êmôn en adria kata meson tês nuktos upenooun oi nautai prosagein tina autois chôran

27:28

kai bolisantes euron orguias eikosi brachu de diastêsantes kai palin bolisantes euron orguias dekapente

27:29

phoboumenoi te a=mêpou tsb=mêpôs a=kata tsb=eis tracheis topous abs=ekpesômen t=ekpesôsin ek prumnês ripsantes agkuras tessaras êuchonto êmeran genesthai

27:30

tôn de nautôn zêtountôn phugein ek tou ploiou kai chalasantôn tên skaphên eis tên thalassan prophasei ôs ek a=prôrês tsb=prôras tsb=mellontôn agkuras a=mellontôn ekteinein

27:31

eipen o paulos ekatontarchê kai tois stratiôtais ean outoi meinôsin en ploiô umeis sôthênai ou dunasthe

27:32

tote a=apekopsan oi stratiôtai tsb=apekopsan ta schoinia tês skaphês kai eiasan autên ekpesein

27:33

achri de ou b=êmellen ts=emellen êmera a=êmellen ginesthai parekalei o paulos apantas metalabein trophês legôn tessareskaidekatên sêmeron êmeran prosdokôntes asitoi diateleite a=mêthen tsb=mêden proslabomenoi

27:34

dio parakalô umas a=metalabein tsb=proslabein trophês touto gar pros tês umeteras sôtêrias uparchei oudenos gar umôn thrix a=apo tsb=ek tês kephalês a=apoleitai tsb=peseitai

27:35

a=eipas tsb=eipôn de tauta kai labôn arton eucharistêsen theô enôpion pantôn kai klasas êrxato esthiein

27:36

euthumoi de genomenoi pantes kai autoi proselabonto trophês

27:37

a=êmetha tsb=êmen de tsb=en tsb= tsb=ploiô ai pasai psuchai a=en a= a=ploiô diakosiai ab=ebdomêkonta ab=ex ts=ebdomêkontaex

27:38

koresthentes de b=tês trophês ekouphizon to ploion ekballomenoi ton siton eis tên thalassan

27:39

ote de êmera egeneto tên gên ouk epeginôskon kolpon de tina katenooun echonta aigialon eis on a=ebouleuonto tsb=ebouleusanto ei b=dunaton ats=dunainto exôsai to ploion

27:40

kai tas agkuras perielontes eiôn eis tên thalassan ama anentes tas zeuktêrias tôn pêdaliôn kai eparantes ton a=artemôna tsb=artemona pneousê kateichon eis ton aigialon

27:41

peripesontes de eis topon dithalasson a=epekeilan tsb=epôkeilan tên naun kai ê men prôra ereisasa emeinen asaleutos ê de prumna elueto upo tês bias a=[tôn tsb=tôn a=kumatôn] tsb=kumatôn

27:42

tôn de stratiôtôn boulê egeneto ina tous desmôtas apokteinôsin ab= ab=tis ts=mêtis ekkolumbêsas ab=diaphugê ts=diaphugoi

27:43

o de a=ekatontarchês tsb=ekatontarchos boulomenos diasôsai ton paulon ekôlusen autous tou boulêmatos ekeleusen te tous dunamenous kolumban a=aporipsantas tsb=aporripsantas prôtous epi tên gên exienai

27:44

kai tous loipous ous men epi sanisin ous de epi tinôn tôn apo tou ploiou kai outôs egeneto pantas diasôthênai epi tên gên
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License