Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 11

11:1

estin de pistis elpizomenôn upostasis pragmatôn elegchos ou blepomenôn

11:2

en tautê gar emarturêthêsan oi presbuteroi

11:3

pistei nooumen katêrtisthai tous aiônas rêmati theou eis to ek phainomenôn a=to tsb=ta a=blepomenon tsb=blepomena gegonenai

11:4

pistei pleiona thusian abel para kain prosênegken theô di ês emarturêthê einai dikaios marturountos epi tois dôrois autou tou theou kai di autês apothanôn eti as=lalei bt=laleitai

11:5

pistei enôch metetethê tou idein thanaton kai ouch a=êurisketo tsb=eurisketo dioti metethêken auton o theos pro gar tês metatheseôs tsb=autou memarturêtai a=euarestêkenai tsb=euêrestêkenai theô

11:6

chôris de pisteôs adunaton euarestêsai pisteusai gar dei ton proserchomenon theô oti estin kai tois ekzêtousin auton misthapodotês ginetai

11:7

pistei chrêmatistheis nôe peri tôn mêdepô blepomenôn eulabêtheis kateskeuasen kibôton eis sôtêrian tou oikou autou di ês katekrinen ton kosmon kai tês kata pistin dikaiosunês egeneto klêronomos

11:8

pistei kaloumenos abraam upêkousen exelthein eis tsb=ton topon on êmellen lambanein eis klêronomian kai exêlthen epistamenos pou erchetai

11:9

pistei parôkêsen eis b=[tên] ts=tên gên tês epaggelias ôs allotrian en skênais katoikêsas meta isaak kai iakôb tôn sugklêronomôn tês epaggelias tês autês

11:10

exedecheto gar tên tous themelious echousan polin ês technitês kai dêmiourgos o theos

11:11

pistei kai autê sarra a=steira dunamin eis katabolên spermatos elaben kai para kairon êlikias tsb=eteken epei piston êgêsato ton epaggeilamenon

11:12

dio kai aph enos egennêthêsan kai tauta nenekrômenou kathôs ta astra tou ouranou plêthei kai ab=ôs ab=ê ts=ôsei ammos ê para to cheilos tês thalassês ê anarithmêtos

11:13

kata pistin apethanon outoi pantes labontes tas epaggelias alla porrôthen autas idontes kai ts=peisthentes ts=kai aspasamenoi kai omologêsantes oti xenoi kai parepidêmoi eisin epi tês gês

11:14

oi gar toiauta legontes emphanizousin oti patrida epizêtousin

11:15

kai ei men ekeinês emnêmoneuon aph ês a=exebêsan tsb=exêlthon eichon an kairon anakampsai

11:16

ab=nun ts=nuni de kreittonos oregontai ab=tout ab=estin ts=toutestin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autôn êtoimasen gar autois polin

11:17

pistei prosenênochen abraam ton isaak peirazomenos kai ton monogenê prosepheren o tas epaggelias anadexamenos

11:18

pros on elalêthê oti en isaak klêthêsetai soi sperma

11:19

logisamenos oti kai ek nekrôn egeirein dunatos o theos othen auton kai en parabolê ekomisato

11:20

pistei a=kai peri mellontôn eulogêsen isaak ton iakôb kai ton êsau

11:21

pistei iakôb apothnêskôn ekaston tôn uiôn iôsêph eulogêsen kai prosekunêsen epi to akron tês rabdou autou

11:22

pistei iôsêph teleutôn peri tês exodou tôn uiôn israêl emnêmoneusen kai peri tôn osteôn autou eneteilato

11:23

pistei ab=môusês ts=môsês gennêtheis ekrubê trimênon upo tôn paterôn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk ephobêthêsan to diatagma tou basileôs

11:24

pistei ab=môusês ts=môsês megas genomenos êrnêsato legesthai uios thugatros pharaô

11:25

mallon elomenos sugkakoucheisthai laô tou theou ê proskairon echein amartias apolausin

11:26

meizona plouton êgêsamenos tôn ab=aiguptou ts=en ts=aiguptô thêsaurôn ton oneidismon tou christou apeblepen gar eis tên misthapodosian

11:27

pistei katelipen aigupton phobêtheis ton thumon tou basileôs ton gar aoraton ôs orôn ekarterêsen

11:28

pistei pepoiêken to pascha kai tên proschusin tou aimatos ina o olothreuôn ta prôtotoka thigê autôn

11:29

pistei diebêsan tên eruthran thalassan ôs dia xêras a=gês ês peiran labontes oi aiguptioi katepothêsan

11:30

pistei ta teichê ierichô a=epesan tsb=epesen kuklôthenta epi epta êmeras

11:31

pistei raab ê pornê ou sunapôleto tois apeithêsasin dexamenê tous kataskopous met eirênês

11:32

kai ti eti legô epileipsei tsb=gar me a=gar diêgoumenon o chronos peri gedeôn barak tsb=te tsb=kai sampsôn tsb=kai iephthae ab=dauid ts=dabid te kai samouêl kai tôn prophêtôn

11:33

oi dia pisteôs katêgônisanto basileias eirgasanto dikaiosunên epetuchon epaggeliôn ephraxan stomata leontôn

11:34

esbesan dunamin puros ephugon stomata a=machairês tsb=machairas a=edunamôthêsan tsb=enedunamôthêsan apo astheneias egenêthêsan ischuroi en polemô parembolas eklinan allotriôn

11:35

elabon gunaikes ex anastaseôs tous nekrous autôn alloi de etumpanisthêsan ou prosdexamenoi tên apolutrôsin ina kreittonos anastaseôs tuchôsin

11:36

eteroi de empaigmôn kai mastigôn peiran elabon eti de desmôn kai phulakês

11:37

elithasthêsan epristhêsan tsb=epeirasthêsan en phonô a=machairês tsb=machairas apethanon periêlthon en mêlôtais en aigeiois dermasin usteroumenoi thlibomenoi kakouchoumenoi

11:38

ôn ouk ên axios o kosmos a=epi tsb=en erêmiais planômenoi kai oresin kai spêlaiois kai tais opais tês gês

11:39

kai outoi pantes marturêthentes dia tês pisteôs ouk ekomisanto tên epaggelian

11:40

tou theou peri êmôn kreitton ti problepsamenou ina chôris êmôn teleiôthôsin
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License