Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 12

12:1

en ekeinô kairô eporeuthê o iêsous tois sabbasin dia tôn sporimôn oi de mathêtai autou epeinasan kai êrxanto tillein stachuas kai esthiein

12:2

oi de pharisaioi idontes a=eipan tsb=eipon autô idou oi mathêtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatô

12:3

o de eipen autois ouk anegnôte ti epoiêsen ab=dauid ts=dabid ote epeinasen tsb=autos kai oi met autou

12:4

pôs eisêlthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tês protheseôs a=ephagon tsb=ephagen a=o tsb=ous ouk exon ên autô phagein oude tois met autou ei tois iereusin monois

12:5

ê ouk anegnôte en nomô oti tois sabbasin oi iereis en ierô to sabbaton bebêlousin kai anaitioi eisin

12:6

legô de umin oti tou ierou ab=meizon ts=meizôn estin ôde

12:7

ei de egnôkeite ti estin a=eleos tsb=eleon thelô kai ou thusian ouk an katedikasate tous anaitious

12:8

kurios gar estin ts=kai tou sabbatou o uios tou anthrôpou

12:9

kai metabas ekeithen êlthen eis tên sunagôgên autôn

12:10

kai idou anthrôpos tsb=ên tsb=tên cheira echôn xêran kai epêrôtêsan auton legontes ei exestin tois sabbasin a=therapeusai tsb=therapeuein ina katêgorêsôsin autou

12:11

o de eipen autois tis estai ex umôn anthrôpos os exei probaton en kai ean empesê touto tois sabbasin eis bothunon ouchi kratêsei auto kai egerei

12:12

posô oun diapherei anthrôpos probatou ôste exestin tois sabbasin kalôs poiein

12:13

tote legei anthrôpô ekteinon tsb=tên tsb=cheira sou a=tên a=cheira kai exeteinen kai a=apekatestathê tsb=apokatestathê ugiês ôs ê allê

12:14

a=exelthontes tsb=oi de a=oi pharisaioi sumboulion elabon kat autou tsb=exelthontes opôs auton apolesôsin

12:15

o de iêsous gnous anechôrêsen ekeithen kai êkolouthêsan autô a=[ochloi] tsb=ochloi polloi kai etherapeusen autous pantas

12:16

kai epetimêsen autois ina phaneron auton poiêsôsin

12:17

a=ina tsb=opôs plêrôthê to rêthen dia êsaiou tou prophêtou legontos

12:18

idou o pais mou on êretisa o agapêtos mou eis on eudokêsen ê psuchê mou thêsô to pneuma mou ep auton kai krisin tois ethnesin apaggelei

12:19

ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis en tais plateiais tên phônên autou

12:20

kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tuphomenon ou sbesei eôs an ekbalê eis nikos tên krisin

12:21

kai ts=en onomati autou ethnê elpiousin

12:22

tote prosênechthê autô daimonizomenos tuphlos kai kôphos kai etherapeusen auton ôste ton tsb=tuphlon tsb=kai kôphon tsb=kai lalein kai blepein

12:23

kai existanto pantes oi ochloi kai elegon mêti outos estin o uios ab=dauid ts=dabid

12:24

oi de pharisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei en beelzeboul archonti tôn daimoniôn

12:25

eidôs de tsb=o tsb=iêsous tas enthumêseis autôn eipen autois pasa basileia meristheisa kath eautês erêmoutai kai pasa polis ê oikia meristheisa kath eautês ou stathêsetai

12:26

kai ei o satanas ton satanan ekballei eph eauton emeristhê pôs oun stathêsetai ê basileia autou

12:27

kai ei egô en beelzeboul ekballô ta daimonia oi uioi umôn en tini ekballousin dia touto autoi tsb=umôn tsb=esontai kritai a=esontai a=umôn

12:28

ei de ts=egô en pneumati theou ab=egô ekballô ta daimonia ara ephthasen eph umas ê basileia tou theou

12:29

ê pôs dunatai tis eiselthein eis tên oikian tou ischurou kai ta skeuê autou a=arpasai tsb=diarpasai ean prôton dêsê ton ischuron kai tote tên oikian autou diarpasei

12:30

o ôn met emou kat emou estin kai o sunagôn met emou skorpizei

12:31

dia touto legô umin pasa amartia kai blasphêmia aphethêsetai tois anthrôpois ê de tou pneumatos blasphêmia ouk aphethêsetai tsb=tois tsb=anthrôpois

12:32

kai os ab=ean ts=an eipê logon kata tou uiou tou anthrôpou aphethêsetai autô os d an eipê kata tou pneumatos tou agiou ouk aphethêsetai autô oute en ats=toutô b=nun aiôni oute en mellonti

12:33

ê poiêsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon ê poiêsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginôsketai

12:34

gennêmata echidnôn pôs dunasthe agatha lalein ponêroi ontes ek gar tou perisseumatos tês kardias to stoma lalei

12:35

o agathos anthrôpos ek tou agathou thêsaurou ts=tês ts=kardias ekballei ts=ta agatha kai o ponêros anthrôpos ek tou ponêrou thêsaurou ekballei ponêra

12:36

legô de umin oti pan rêma argon o a=lalêsousin tsb=ean tsb=lalêsôsin oi anthrôpoi apodôsousin peri autou logon en êmera kriseôs

12:37

ek gar tôn logôn sou dikaiôthêsê kai ek tôn logôn sou katadikasthêsê

12:38

tote apekrithêsan a=autô tines tôn grammateôn kai pharisaiôn legontes didaskale thelomen apo sou sêmeion idein

12:39

o de apokritheis eipen autois genea ponêra kai moichalis sêmeion epizêtei kai sêmeion ou dothêsetai autê ei to sêmeion iôna tou prophêtou

12:40

ôsper gar ên iônas en koilia tou kêtous treis êmeras kai treis nuktas outôs estai o uios tou anthrôpou en kardia tês gês treis êmeras kai treis nuktas

12:41

andres nineuitai anastêsontai en krisei meta tês geneas tautês kai katakrinousin autên oti metenoêsan eis to kêrugma iôna kai idou pleion iôna ôde

12:42

basilissa notou egerthêsetai en krisei meta tês geneas tautês kai katakrinei autên oti êlthen ek tôn peratôn tês gês akousai tên sophian ab=solomônos ts=solomôntos kai idou pleion ab=solomônos ts=solomôntos ôde

12:43

otan de to akatharton pneuma exelthê apo tou anthrôpou dierchetai di anudrôn topôn zêtoun anapausin kai ouch euriskei

12:44

tote legei tsb=epistrepsô eis ton oikon mou a=epistrepsô othen exêlthon kai elthon euriskei scholazonta sesarômenon kai kekosmêmenon

12:45

tote poreuetai kai paralambanei meth eautou epta etera pneumata ponêrotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrôpou ekeinou cheirona tôn prôtôn outôs estai kai genea tautê ponêra

12:46

eti tsb=de autou lalountos tois ochlois idou ê mêtêr kai oi adelphoi autou eistêkeisan exô zêtountes autô lalêsai

12:47

a=[eipen tsb=eipen de tis autô idou ê mêtêr sou kai oi adelphoi sou exô estêkasin zêtountes soi a=lalêsai] tsb=lalêsai

12:48

o de apokritheis eipen a=legonti tsb=eiponti autô tis estin ê mêtêr mou kai tines eisin oi adelphoi mou

12:49

kai ekteinas tên cheira autou epi tous mathêtas autou eipen idou ê mêtêr mou kai oi adelphoi mou

12:50

ostis gar an poiêsê to thelêma tou patros mou tou en ouranois autos mou adelphos kai adelphê kai mêtêr estin
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License