Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 13

13:1

en tsb=de êmera ekeinê exelthôn o iêsous tsb=apo tês oikias ekathêto para tên thalassan

13:2

kai sunêchthêsan pros auton ochloi polloi ôste auton eis tsb=to ploion embanta kathêsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistêkei

13:3

kai elalêsen autois polla en parabolais legôn idou exêlthen o speirôn tou speirein

13:4

kai en speirein auton a men epesen para tên odon kai a=elthonta tsb=êlthen ta peteina tsb=kai katephagen auta

13:5

alla de epesen epi ta petrôdê opou ouk eichen gên pollên kai eutheôs exaneteilen dia to echein bathos gês

13:6

êliou de anateilantos ekaumatisthê kai dia to echein rizan exêranthê

13:7

alla de epesen epi tas akanthas kai anebêsan ai akanthai kai a=epnixan tsb=apepnixan auta

13:8

alla de epesen epi tên gên tên kalên kai edidou karpon o men ekaton o de exêkonta o de triakonta

13:9

o echôn ôta tsb=akouein akouetô

13:10

kai proselthontes oi mathêtai a=eipan tsb=eipon autô ab=dia ab=ti ts=diati en parabolais laleis autois

13:11

o de apokritheis eipen autois oti umin dedotai gnônai ta mustêria tês basileias tôn ouranôn ekeinois de ou dedotai

13:12

ostis gar echei dothêsetai autô kai perisseuthêsetai ostis de ouk echei kai o echei arthêsetai ap autou

13:13

dia touto en parabolais autois lalô oti blepontes ou blepousin kai akouontes ouk akouousin oude suniousin

13:14

kai anaplêroutai ts=ep autois ê prophêteia êsaiou ê legousa akoê akousete kai ou sunête kai blepontes blepsete kai ou idête

13:15

epachunthê gar ê kardia tou laou toutou kai tois ôsin bareôs êkousan kai tous ophthalmous autôn ekammusan mêpote idôsin tois ophthalmois kai tois ôsin akousôsin kai kardia sunôsin kai epistrepsôsin kai ab=iasomai ts=iasômai autous

13:16

umôn de makarioi oi ophthalmoi oti blepousin kai ta ôta umôn oti a=akouousin tsb=akouei

13:17

amên gar legô umin oti polloi prophêtai kai dikaioi epethumêsan idein a blepete kai ouk a=eidan tsb=eidon kai akousai a akouete kai ouk êkousan

13:18

umeis oun akousate tên parabolên tou a=speirantos tsb=speirontos

13:19

pantos akouontos ton logon tês basileias kai sunientos erchetai o ponêros kai arpazei to esparmenon en kardia autou outos estin o para tên odon spareis

13:20

o de epi ta petrôdê spareis outos estin o ton logon akouôn kai euthus meta charas lambanôn auton

13:21

ouk echei de rizan en eautô alla proskairos estin genomenês de thlipseôs ê diôgmou dia ton logon euthus skandalizetai

13:22

o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouôn kai ê merimna tou aiônos tsb=toutou kai ê apatê tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

13:23

o de epi tên tsb=gên tsb=tên kalên a=gên spareis outos estin o ton logon akouôn kai a=sunieis tsb=suniôn os karpophorei kai poiei o men ekaton o de exêkonta o de triakonta

13:24

allên parabolên parethêken autois legôn ômoiôthê ê basileia tôn ouranôn anthrôpô as=speiranti bt=speironti kalon sperma en agrô autou

13:25

en de katheudein tous anthrôpous êlthen autou o echthros kai a=epespeiren tsb=espeiren zizania ana meson tou sitou kai apêlthen

13:26

ote de eblastêsen o chortos kai karpon epoiêsen tote ephanê kai ta zizania

13:27

proselthontes de oi douloi tou oikodespotou eipon autô kurie ouchi kalon sperma espeiras en agrô pothen oun echei ts=ta zizania

13:28

o de ephê autois echthros anthrôpos touto epoiêsen oi de douloi a=legousin tsb=eipon autô theleis oun apelthontes b=sullexomen ats=sullexômen auta

13:29

o de a=phêsin tsb=ephê ou mêpote sullegontes ta zizania ekrizôsête ama autois ton siton

13:30

aphete sunauxanesthai amphotera a=eôs tsb=mechri tou therismou kai en ts= kairô tou therismou erô tois theristais sullexate prôton ta zizania kai dêsate auta eis desmas pros to katakausai auta ton de siton sunagagete eis tên apothêkên mou

13:31

allên parabolên parethêken autois legôn omoia estin ê basileia tôn ouranôn kokkô sinapeôs on labôn anthrôpos espeiren en agrô autou

13:32

o mikroteron men estin pantôn tôn spermatôn otan de auxêthê meizon tôn lachanôn estin kai ginetai dendron ôste elthein ta peteina tou ouranou kai kataskênoun en tois kladois autou

13:33

allên parabolên elalêsen autois omoia estin ê basileia tôn ouranôn zumê ên labousa gunê b=ekrupsen ats=enekrupsen eis aleurou sata tria eôs ou ezumôthê olon

13:34

tauta panta elalêsen o iêsous en parabolais tois ochlois kai chôris parabolês a=ouden tsb=ouk elalei autois

13:35

opôs plêrôthê to rêthen dia tou prophêtou legontos anoixô en parabolais to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolês a=[kosmou] tsb=kosmou

13:36

tote apheis tous ochlous êlthen eis tên oikian tsb=o tsb=iêsous kai prosêlthon autô oi mathêtai autou legontes a=diasaphêson tsb=phrason êmin tên parabolên tôn zizaniôn tou agrou

13:37

o de apokritheis eipen tsb=autois o speirôn to kalon sperma estin o uios tou anthrôpou

13:38

o de agros estin o kosmos to de kalon sperma outoi eisin oi uioi tês basileias ta de zizania eisin oi uioi tou ponêrou

13:39

o de echthros o speiras auta estin o diabolos o de therismos sunteleia tsb=tou aiônos estin oi de theristai aggeloi eisin

13:40

ôsper oun sullegetai ta zizania kai puri a=<katakaietai> b=kaietai ts=katakaietai outôs estai en sunteleia tou aiônos tsb=toutou

13:41

apostelei o uios tou anthrôpou tous aggelous autou kai sullexousin ek tês basileias autou panta ta skandala kai tous poiountas tên anomian

13:42

kai balousin autous eis tên kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

13:43

tote oi dikaioi eklampsousin ôs o êlios en basileia tou patros autôn o echôn ôta tsb=akouein akouetô

13:44

tsb=palin omoia estin ê basileia tôn ouranôn thêsaurô kekrummenô en agrô on eurôn anthrôpos ekrupsen kai apo tês charas autou upagei kai a=pôlei panta osa echei tsb=pôlei kai agorazei ton agron ekeinon

13:45

palin omoia estin ê basileia tôn ouranôn anthrôpô emporô zêtounti kalous margaritas

13:46

tsb=os eurôn a=de ena polutimon margaritên apelthôn pepraken panta osa eichen kai êgorasen auton

13:47

palin omoia estin ê basileia tôn ouranôn sagênê blêtheisê eis tên thalassan kai ek pantos genous sunagagousê

13:48

ên ote eplêrôthê anabibasantes epi ton aigialon kai kathisantes sunelexan ta kala eis a=aggê tsb=aggeia ta de sapra exô ebalon

13:49

outôs estai en sunteleia tou aiônos exeleusontai oi aggeloi kai aphoriousin tous ponêrous ek mesou tôn dikaiôn

13:50

kai balousin autous eis tên kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

13:51

tsb=legei tsb=autois tsb=o tsb=iêsous sunêkate tauta panta legousin autô nai tsb=kurie

13:52

o de eipen autois dia touto pas grammateus mathêteutheis a= a=basileia tsb=eis tsb=tên tsb=basileian tôn ouranôn omoios estin anthrôpô oikodespotê ostis ekballei ek tou thêsaurou autou kaina kai palaia

13:53

kai egeneto ote etelesen o iêsous tas parabolas tautas metêren ekeithen

13:54

kai elthôn eis tên patrida autou edidasken autous en sunagôgê autôn ôste a=ekplêssesthai tsb=ekplêttesthai autous kai legein pothen toutô ê sophia autê kai ai dunameis

13:55

ouch outos estin o tou tektonos uios a=ouch tsb=ouchi ê mêtêr autou legetai mariam kai oi adelphoi autou iakôbos kai a=iôsêph tsb=iôsês kai simôn kai ioudas

13:56

kai ai adelphai autou ouchi pasai pros êmas eisin pothen oun toutô tauta panta

13:57

kai eskandalizonto en autô o de iêsous eipen autois ouk estin prophêtês atimos ei en patridi tsb=autou kai en oikia autou

13:58

kai ouk epoiêsen ekei dunameis pollas dia tên apistian autôn
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License