Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 27

27:1

prôias de genomenês sumboulion elabon pantes oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou kata tou iêsou ôste thanatôsai auton

27:2

kai dêsantes auton apêgagon kai paredôkan tsb=auton tsb=pontiô pilatô êgemoni

27:3

tote idôn ioudas o paradidous auton oti katekrithê metamelêtheis a=estrepsen tsb=apestrepsen ta triakonta arguria tois archiereusin kai tsb=tois presbuterois

27:4

legôn êmarton paradous aima athôon oi de a=eipan tsb=eipon ti pros êmas su a=opsê tsb=opsei

27:5

kai ripsas ta arguria a=eis tsb=en a=ton tsb= a=naon tsb=naô anechôrêsen kai apelthôn apêgxato

27:6

oi de archiereis labontes ta arguria a=eipan tsb=eipon ouk exestin balein auta eis ton korbanan epei timê aimatos estin

27:7

sumboulion de labontes êgorasan ex autôn ton agron tou kerameôs eis taphên tois xenois

27:8

dio eklêthê o agros ekeinos agros aimatos eôs tês sêmeron

27:9

tote eplêrôthê to rêthen dia ieremiou tou prophêtou legontos kai elabon ta triakonta arguria tên timên tou tetimêmenou on etimêsanto apo uiôn israêl

27:10

kai edôkan auta eis ton agron tou kerameôs katha sunetaxen moi kurios

27:11

o de iêsous a=estathê tsb=estê emprosthen tou êgemonos kai epêrôtêsen auton o êgemôn legôn su ei o basileus tôn ioudaiôn o de iêsous ephê tsb=autô su legeis

27:12

kai en katêgoreisthai auton upo tôn archiereôn kai tsb=tôn presbuterôn ouden apekrinato

27:13

tote legei autô o pilatos ouk akoueis posa sou katamarturousin

27:14

kai ouk apekrithê autô pros oude en rêma ôste thaumazein ton êgemona lian

27:15

kata de eortên eiôthei o êgemôn apoluein ena ochlô desmion on êthelon

27:16

eichon de tote desmion episêmon legomenon a=[iêsoun] barabban

27:17

sunêgmenôn oun autôn eipen autois o pilatos tina thelete apolusô umin a=[iêsoun a=ton] barabban ê iêsoun ton legomenon christon

27:18

êdei gar oti dia phthonon paredôkan auton

27:19

kathêmenou de autou epi tou bêmatos apesteilen pros auton ê gunê autou legousa mêden soi kai dikaiô ekeinô polla gar epathon sêmeron kat onar di auton

27:20

oi de archiereis kai oi presbuteroi epeisan tous ochlous ina aitêsôntai ton barabban ton de iêsoun apolesôsin

27:21

apokritheis de o êgemôn eipen autois tina thelete apo tôn duo apolusô umin oi de a=eipan a=ton tsb=eipon barabban

27:22

legei autois o pilatos ti oun poiêsô iêsoun ton legomenon christon legousin tsb=autô pantes staurôthêtô

27:23

o de tsb=êgemôn ephê ti gar kakon epoiêsen oi de perissôs ekrazon legontes staurôthêtô

27:24

idôn de o pilatos oti ouden ôphelei alla mallon thorubos ginetai labôn udôr apenipsato tas cheiras apenanti tou ochlou legôn athôos eimi apo tou aimatos tsb=tou tsb=dikaiou toutou umeis opsesthe

27:25

kai apokritheis pas o laos eipen to aima autou eph êmas kai epi ta tekna êmôn

27:26

tote apelusen autois ton barabban ton de iêsoun phragellôsas paredôken ina staurôthê

27:27

tote oi stratiôtai tou êgemonos paralabontes ton iêsoun eis to praitôrion sunêgagon ep auton olên tên speiran

27:28

kai ekdusantes auton tsb=periethêkan tsb=autô chlamuda kokkinên a=periethêkan a=autô

27:29

kai plexantes stephanon ex akanthôn epethêkan epi a=tês tsb=tên a=kephalês tsb=kephalên autou kai kalamon a=en tsb=epi a= tsb=tên a=dexia tsb=dexian autou kai gonupetêsantes emprosthen autou a=enepaixan tsb=enepaizon autô legontes chaire a=basileu tsb=o tsb=basileus tôn ioudaiôn

27:30

kai emptusantes eis auton elabon ton kalamon kai etupton eis tên kephalên autou

27:31

kai ote enepaixan autô exedusan auton tên chlamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai apêgagon auton eis to staurôsai

27:32

exerchomenoi de euron anthrôpon kurênaion onomati simôna touton êggareusan ina arê ton stauron autou

27:33

kai elthontes eis topon legomenon golgotha ab=o ts=os estin tsb=legomenos kraniou topos a=legomenos

27:34

edôkan autô piein a=oinon tsb=oxos meta cholês memigmenon kai geusamenos ouk a=êthelêsen tsb=êthelen piein

27:35

staurôsantes de auton diemerisanto ta imatia autou ballontes klêron ts=ina ts=plêrôthê ts=to ts=rêthen ts=upo ts=tou ts=prophêtou ts=diemerisanto ts=ta ts=imatia ts=mou ts=eautois ts=kai ts=epi ts=ton ts=imatismon ts=mou ts=ebalon ts=klêron

27:36

kai kathêmenoi etêroun auton ekei

27:37

kai epethêkan epanô tês kephalês autou tên aitian autou gegrammenên outos estin iêsous o basileus tôn ioudaiôn

27:38

tote staurountai sun autô duo lêstai eis ek dexiôn kai eis ex euônumôn

27:39

oi de paraporeuomenoi eblasphêmoun auton kinountes tas kephalas autôn

27:40

kai legontes o kataluôn ton naon kai en trisin êmerais oikodomôn sôson seauton ei uios ei tou theou a=[kai] katabêthi apo tou staurou

27:41

omoiôs tsb=de kai oi archiereis empaizontes meta tôn grammateôn kai presbuterôn b=kai b=pharisaiôn elegon

27:42

allous esôsen eauton ou dunatai sôsai tsb=ei basileus israêl estin katabatô nun apo tou staurou kai pisteusomen ab=ep a=auton tsb=autô

27:43

pepoithen epi ton theon rusasthô nun tsb=auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

27:44

to d auto kai oi lêstai oi sustaurôthentes a=sun autô ôneidizon ab=auton ts=autô

27:45

apo de ektês ôras skotos egeneto epi pasan tên gên eôs ôras ab=enatês ts=ennatês

27:46

peri de tên ab=enatên ts=ennatên ôran aneboêsen o iêsous phônê megalê legôn êli êli a=lema b=lima ts=lama sabachthani tout estin thee mou thee mou b=ina b=ti ats=inati me egkatelipes

27:47

tines de tôn ekei a=estêkotôn tsb=estôtôn akousantes elegon oti êlian phônei outos

27:48

kai eutheôs dramôn eis ex autôn kai labôn spoggon plêsas te oxous kai peritheis kalamô epotizen auton

27:49

oi de loipoi elegon aphes idômen ei erchetai êlias sôsôn auton

27:50

o de iêsous palin kraxas phônê megalê aphêken to pneuma

27:51

kai idou to katapetasma tou naou eschisthê a=ap tsb=eis tsb=duo tsb=apo anôthen eôs katô a=eis a=duo kai ê eseisthê kai ai petrai eschisthêsan

27:52

kai ta mnêmeia aneôchthêsan kai polla sômata tôn kekoimêmenôn agiôn a=êgerthêsan tsb=êgerthê

27:53

kai exelthontes ek tôn mnêmeiôn meta tên egersin autou eisêlthon eis tên agian polin kai enephanisthêsan pollois

27:54

o de ekatontarchos kai oi met autou têrountes ton iêsoun idontes ton seismon kai ta genomena ephobêthêsan sphodra legontes alêthôs theou uios ên outos

27:55

êsan de ekei gunaikes pollai apo makrothen theôrousai aitines êkolouthêsan iêsou apo tês galilaias diakonousai autô

27:56

en ais ên maria ê magdalênê kai maria ê tou iakôbou kai a=iôsêph tsb=iôsê mêtêr kai ê mêtêr tôn uiôn zebedaiou

27:57

opsias de genomenês êlthen anthrôpos plousios apo arimathaias tounoma iôsêph os kai autos a=emathêteuthê tsb=emathêteusen iêsou

27:58

outos proselthôn pilatô êtêsato to sôma tou iêsou tote o pilatos ekeleusen apodothênai tsb=to tsb=sôma

27:59

kai labôn to sôma o iôsêph enetulixen auto a=[en] sindoni kathara

27:60

kai ethêken auto en kainô autou mnêmeiô o elatomêsen en petra kai proskulisas lithon megan thura tou mnêmeiou apêlthen

27:61

ên de ekei a=mariam tsb=maria ê magdalênê kai ê allê maria kathêmenai apenanti tou taphou

27:62

de epaurion êtis estin meta tên paraskeuên sunêchthêsan oi archiereis kai oi pharisaioi pros pilaton

27:63

legontes kurie emnêsthêmen oti ekeinos o planos eipen eti zôn meta treis êmeras egeiromai

27:64

keleuson oun asphalisthênai ton taphon eôs tês tritês êmeras mêpote elthontes oi mathêtai autou tsb=nuktos klepsôsin auton kai eipôsin laô êgerthê apo tôn nekrôn kai estai ê eschatê planê cheirôn tês prôtês

27:65

ephê tsb=de autois o pilatos echete koustôdian upagete asphalisasthe ôs oidate

27:66

oi de poreuthentes êsphalisanto ton taphon sphragisantes ton lithon meta tês koustôdias
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License