Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 6

6:1

kai exêlthen ekeithen kai a=erchetai tsb=êlthen eis tên patrida autou kai akolouthousin autô oi mathêtai autou

6:2

kai genomenou sabbatou êrxato a=didaskein en sunagôgê tsb=didaskein kai polloi akouontes exeplêssonto legontes pothen toutô tauta kai tis ê sophia ê dotheisa a=toutô tsb=autô ts=oti kai a=ai dunameis toiautai dia tôn cheirôn autou a=ginomenai tsb=ginontai

6:3

ouk outos estin o tektôn o uios a=tês marias a=kai adelphos tsb=de iakôbou kai a=iôsêtos tsb=iôsê kai iouda kai simônos kai ouk eisin ai adelphai autou ôde pros êmas kai eskandalizonto en autô

6:4

a=kai elegen tsb=de autois o iêsous oti ouk estin prophêtês atimos ei en patridi autou kai en tois a=suggeneusin a=autou tsb=suggenesin kai en oikia autou

6:5

kai ouk a=edunato tsb=êdunato ekei a=poiêsai oudemian dunamin tsb=poiêsai ei oligois arrôstois epitheis tas cheiras etherapeusen

6:6

kai ethaumazen dia tên apistian autôn kai periêgen tas kômas kuklô didaskôn

6:7

kai proskaleitai tous dôdeka kai êrxato autous apostellein duo duo kai edidou autois exousian tôn pneumatôn tôn akathartôn

6:8

kai parêggeilen autois ina mêden airôsin eis odon ei rabdon monon tsb=pêran tsb= arton a= a=pêran eis tên zônên chalkon

6:9

a=alla tsb=all upodedemenous sandalia kai s=endusasthai abt=endusêsthe duo chitônas

6:10

kai elegen autois opou ean eiselthête eis oikian ekei menete eôs an exelthête ekeithen

6:11

kai a=os tsb=osoi an a=topos a=dexêtai tsb=dexôntai umas mêde akousôsin umôn ekporeuomenoi ekeithen ektinaxate ton choun ton upokatô tôn podôn umôn eis marturion autois tsb=amên tsb=legô tsb=umin tsb=anektoteron tsb=estai tsb=sodomois tsb=ê tsb=gomorrois tsb=en tsb=êmera tsb=kriseôs tsb=ê tsb= tsb=polei tsb=ekeinê

6:12

kai exelthontes a=ekêruxan tsb=ekêrusson ina a=metanoôsin tsb=metanoêsôsin

6:13

kai daimonia polla exeballon kai êleiphon elaiô pollous arrôstous kai etherapeuon

6:14

kai êkousen o basileus êrôdês phaneron gar egeneto to onoma autou kai a=elegon tsb=elegen oti iôannês o baptizôn a=egêgertai ek nekrôn tsb=êgerthê kai dia touto energousin ai dunameis en autô

6:15

alloi a=de elegon oti êlias estin alloi de elegon oti prophêtês tsb=estin ts=ê ôs eis tôn prophêtôn

6:16

akousas de b=[o] ats=o êrôdês a=elegen tsb=eipen tsb=oti on egô apekephalisa iôannên outos tsb=estin tsb=autos êgerthê tsb=ek tsb=nekrôn

6:17

autos gar o êrôdês aposteilas ekratêsen ton iôannên kai edêsen auton en ts= phulakê dia êrôdiada tên gunaika philippou tou adelphou autou oti autên egamêsen

6:18

elegen gar o iôannês êrôdê oti ouk exestin soi echein tên gunaika tou adelphou sou

6:19

ê de êrôdias eneichen autô kai êthelen auton apokteinai kai ouk êdunato

6:20

o gar êrôdês ephobeito ton iôannên eidôs auton andra dikaion kai agion kai sunetêrei auton kai akousas autou polla a=êporei tsb=epoiei kai êdeôs autou êkouen

6:21

kai genomenês êmeras eukairou ote êrôdês tois genesiois autou deipnon a=epoiêsen tsb=epoiei tois megistasin autou kai tois chiliarchois kai tois prôtois tês galilaias

6:22

kai eiselthousês tês thugatros a=autou tsb=autês tsb=tês êrôdiados kai orchêsamenês a=êresen tsb=kai tsb=aresasês êrôdê kai tois sunanakeimenois eipen o basileus korasiô aitêson me o ean thelês kai dôsô soi

6:23

kai ômosen autê a=[polla] tsb=oti o a=ti ean me aitêsês dôsô soi eôs êmisous tês basileias mou

6:24

a=kai tsb=ê tsb=de exelthousa eipen mêtri autês ti a=aitêsômai tsb=aitêsomai ê de eipen tên kephalên iôannou tou a=baptizontos tsb=baptistou

6:25

kai eiselthousa a=euthus tsb=eutheôs meta spoudês pros ton basilea êtêsato legousa thelô ina a=exautês tsb=moi dôs a=moi tsb=ex tsb=autês epi pinaki tên kephalên iôannou tou baptistou

6:26

kai perilupos genomenos o basileus dia tous orkous kai tous a=anakeimenous tsb=sunanakeimenous ouk êthelêsen tsb=autên athetêsai a=autên

6:27

kai a=euthus tsb=eutheôs aposteilas o basileus ab=spekoulatora ts=spekoulatôra epetaxen a=enegkai tsb=enechthênai tên kephalên autou a=kai

6:28

tsb=6:28 tsb=o tsb=de apelthôn apekephalisen auton en phulakê a=6:28 kai ênegken tên kephalên autou epi pinaki kai edôken autên korasiô kai to korasion edôken autên mêtri autês

6:29

kai akousantes oi mathêtai autou êlthon kai êran to ptôma autou kai ethêkan auto en t= mnêmeiô

6:30

kai sunagontai oi apostoloi pros ton iêsoun kai apêggeilan autô panta tsb=kai osa epoiêsan kai osa edidaxan

6:31

kai a=legei tsb=eipen autois deute umeis autoi kat idian eis erêmon topon kai a=anapausasthe tsb=anapauesthe oligon êsan gar oi erchomenoi kai oi upagontes polloi kai oude phagein ab=eukairoun ts=êukairoun

6:32

kai apêlthon a=en a= a=ploiô eis erêmon topon tsb= tsb=ploiô kat idian

6:33

kai eidon autous upagontas ts=oi ts=ochloi kai epegnôsan tsb=auton polloi kai pezê apo pasôn tôn poleôn sunedramon ekei kai proêlthon autous tsb=kai tsb=sunêlthon tsb=pros tsb=auton

6:34

kai exelthôn eiden tsb=o tsb=iêsous polun ochlon kai esplagchnisthê ep a=autous tsb=autois oti êsan ôs probata echonta poimena kai êrxato didaskein autous polla

6:35

kai êdê ôras pollês genomenês proselthontes autô oi mathêtai autou a=elegon tsb=legousin oti erêmos estin o topos kai êdê ôra pollê

6:36

apoluson autous ina apelthontes eis tous kuklô agrous kai kômas agorasôsin eautois tsb=artous ti tsb=gar phagôsin tsb=ouk tsb=echousin

6:37

o de apokritheis eipen autois dote autois umeis phagein kai legousin autô apelthontes agorasômen ts=diakosiôn dênariôn ab=diakosiôn artous kai a=dôsomen tsb=dômen autois phagein

6:38

o de legei autois posous artous echete upagete tsb=kai idete kai gnontes legousin pente kai duo ichthuas

6:39

kai epetaxen autois anaklinai pantas sumposia sumposia epi chlôrô chortô

6:40

kai a=anepesan tsb=anepeson prasiai prasiai a=kata tsb=ana ekaton kai a=kata tsb=ana pentêkonta

6:41

kai labôn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogêsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathêtais a=[autou] tsb=autou ina a=paratithôsin tsb=parathôsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

6:42

kai ephagon pantes kai echortasthêsan

6:43

kai êran a=klasmata tsb=klasmatôn dôdeka a=kophinôn tsb=kophinous a=plêrômata tsb=plêreis kai apo tôn ichthuôn

6:44

kai êsan oi phagontes a=[tous a=artous] tsb=tous tsb=artous ts=ôsei pentakischilioi andres

6:45

kai a=euthus tsb=eutheôs ênagkasen tous mathêtas autou embênai eis to ploion kai proagein eis to peran pros s=bêthsaida abt=bêthsaidan eôs autos a=apoluei tsb=apolusê ton ochlon

6:46

kai apotaxamenos autois apêlthen eis to oros proseuxasthai

6:47

kai opsias genomenês ên to ploion en mesô tês thalassês kai autos monos epi tês gês

6:48

kai a=idôn tsb=eiden autous basanizomenous en elaunein ên gar o anemos enantios autois tsb=kai peri tetartên phulakên tês nuktos erchetai pros autous peripatôn epi tês thalassês kai êthelen parelthein autous

6:49

oi de idontes auton tsb=peripatounta epi tês thalassês a=peripatounta edoxan a=oti phantasma a=estin tsb=einai kai anekraxan

6:50

pantes gar auton eidon kai etarachthêsan a=o a=de a=euthus tsb=kai tsb=eutheôs elalêsen met autôn kai legei autois tharseite egô eimi phobeisthe

6:51

kai anebê pros autous eis to ploion kai ekopasen o anemos kai lian a=[ek tsb=ek a=perissou] tsb=perissou en eautois existanto tsb=kai tsb=ethaumazon

6:52

ou gar sunêkan epi tois artois a=all ên tsb=gar ab=autôn ê kardia ts=autôn pepôrômenê

6:53

kai diaperasantes tsb=êlthon epi tên gên a=êlthon a=eis abs=gennêsaret t=genêsaret kai prosôrmisthêsan

6:54

kai exelthontôn autôn ek tou ploiou a=euthus tsb=eutheôs epignontes auton

6:55

a=periedramon tsb=peridramontes olên tên a=chôran tsb=perichôron ekeinên a=kai êrxanto epi tois a=krabattois tsb=krabbatois tous kakôs echontas peripherein opou êkouon oti tsb=ekei estin

6:56

kai opou an eiseporeueto eis kômas ê a=eis poleis ê a=eis agrous en tais agorais a=etithesan tsb=etithoun tous asthenountas kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou apsôntai kai osoi an a=êpsanto tsb=êptonto autou esôzonto
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License