Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Jókai Mór
A cigánybáró

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

A cigányasszony háza

Könnyű volt arra rátalálni; az utolsó ház a falu végén, az egyetlen ház, amelyiknek a kéménye füstöl: az a Cafrinka háza.

De mi keresete van egy cigányasszonynak egy olyan falu végén, amelyet ott hagyott az egész lakosság?

Hja, a Cafrinka nevezetes egy személy volt. Főkapitányi rangot viselt. Tudniillik boszorkányok főkapitánya volt. A boszorkánypörökben mind őt emlegetik a kínpadra vont alsóbbrendű maleficák, mint nagymesterüket. Hogy őt magát mégis soha semmi baj nem érte: el nem fogták, vízbe nem fojtották, ismét csak annak a bizonysága, hogynem hagyja el az ördög a magáét!”.

Régi düledező ház volt az ott: a fala zöld a nyiroktól, a teteje a mohától, kerítése nincsen, hanem ahelyett van körülötte embermagas csalán; az alacsony ajtón lefelé kell bele lépni, mikor az ember be akar rajta bukni.

A tűzhelyen nagy láng lobogott, afölött forgatott a cigányasszony egy rostát: abba egy marok törökbúzát dobott, s az elkezdett pattogni, míg az egész rosta megtelt vele. – Éppen akkor toppant be hozzá az úrfi.

Vártalak ám vacsorára! – kiáltá Cafrinka vigyorgó pofával az érkező vendégre.

Hát hogy tudtad, hogy idejövök, éhes leszek?

Megmondta azt nekem a kártya.

Hanem a vacsorára szomorú kilátás lehetett. A tűz meg lett volna rakva iglice tövisből; – hanem mellette nem volt semmi fazék, csak egy nagy fekete macska ült ott, dorombolva.

De hát mi lesz itten vacsorára?

Majd meglátod mindjárt. Héj Szaffi, kelj fel mindjárt, ne szundikálj!

Erre a szóra a nagy fekete macska felkelt, s nagy kurrogva, hízelkedve odament a Cafrinkához, hozzátörülve a hátát.

Eredj a devlábakiált a Cafrinka, ráhúzva a tenyerével, mire a nagy fekete macska leugrott a tűzhelyről, s befutott a kályhalyukba, s onnan aztán, amint a Cafrinka azt kiáltá: „no mégsem vagy itt?” előbújt, borzas cigányleány képében.

Jónás úrfi meg sem ütődött ezen; az anyjától gyakran hallotta, hogy a boszorkányok el tudják változtatni a leánykáikat macskává, és ismét vissza leánnyá.

A leány arca kormos volt, a szeme álmos volt, a haja buglyos volt, a ruhája rongyos volt. Morgott, nyafogott, mint a nyűgös gyermek, akit álmából felzavarnak, s az ökleivel dörzsölte a szemeit.

Bemégy mindjárt a szobába! Felöltözöl, megterítesz; világot gyújtasz! Megérkezett a királyfi. Nem látod?

A leány becammogott a szobába, duzzogva, morogva, s az arcát félénken takargatva a jövevény előtt.

Cafrinka tovább forgatta a rostát, s egymásra öntötte ki belőle egy vékába a pattogatott kukoricát. Jónás úrfi ott állt és nézte, gondolva magában: „ez ugyan sovány vacsora lesz a böjtös ebédhez!”.

Mikor megtelt a véka tetézve, azt mondá a cigányasszony: „No kis pirinc, készen vagyunk. Tessék elébbre kerülni”.

Azzal kinyitá Jónás úrfi előtt a szobaajtót.

A cigányasszony szobájában gyönge világosság volt; de azt nem gerjeszté semmiféle szövétnek; hanem a gerendáról csüggött alá egy emberkoponya, annak a szájából és szemeiből jött elő a világosság.

Nem kevésbé félelmetes volt az egész szobának a felszerelése köröskörül. A szögletet elfoglaló banyakemence tetején egy kitömött bagoly gubbasztott, amott a hordó tetején egy gődény csontváza, a falon az érctükör, amibe, aki belenéz, az ördögöt látja meg a háta mögött; egy kötélre vetve csügg alá a pirossárga csíkos palást, ami a ráülőt egy perc alatt tíz mértföldre elviszi, a szögletben a gonoszhírűkurugja”, ami ha akarom , ha akarom sárkány; keresztültéve rajta a fakard, amivel az ördögök ellen hadakoznak az ördögnék; egy hordó, a melyiknek nincs feneke: rajta a csigákkal kirakott kantár, ahhoz támasztva egy tízküllőjű kerék; a polcon dob, nádsíp, vaskondér, cifra tégelyekkel; azokban mind varázskenőcsök állnak: mindenféle száraz füvek, egész pamat számra, amik alul egy teknősbéka pislog elő; aztán egy fekete selyem zászló, nyelével egy kivájt tökbe dugva; ismeretlen állatok bőrei, szétfeszítve; óriási csontok; ahogy ezt mind előbb látta már Jónás úrfi (nem ugyan ébren, de álmában, mikor az anyja telebeszélte neki vele a fülét). Az sem lepte meg, hogy a szoba közepén szép nagy selyem terítővel betakart asztal állt, és azon cigánytányérok, kancsók és poharak, amik úgy ragyogtak, mintha ezüstből volnának. Mind nem ért ő ezekre vesztegetni az álmélkodását; mert ha még annyi szeme lett volna is, mint a torontál póknak, mind rajta veszett volna azon a tündér alakon, amivé az iménti buglyos, kormos kis szörnyeteg átváltozott. Ezt is értik a boszorkányok.

A tündéringgel deli lánykává alakítani át a rücskös purdéjukat. – Micsoda termet volt! De még milyen szemek! Olyan a villámlásuk, mint mikor a futó csillag szétpattan az égen. Mikor a szája mosolygásra hasad, villogó fogaival, olyan az, mintha a rózsás mennyország nyílna meg, s ezen a nyíláson nézne ki két sor nevető ördög: a fehér fajtából.

Amíg a szobában volt a leány, addig nem is látott mást az úrfi, csak őtet. Csak azután nézegetett széjjel, mikor őt kiküldte az anyja.

No Szaffi! ugorj! hord fel a vacsorát!

Hord fel! ugyan miket?

De alig akart annak vége szakadni. Volt ott sült malac, pogácsa, lépes méz dióval, ostyepka, marcafánks hozzá pompás ménesi bor, amilyent csak a fejedelmek isznak, egész csobolyóval.

Boszorkányság mindez! Nem megy ez másként, mint ördög hírével! Aggódék magában Jónás úrfi; de Szaffi olyan szépen kínálta, hogy nem állhatott ellent, próbát tett a borral, felemelte a poharát, s ráköszönté ezzel a szóval: „áldja meg az Isten, aki adta!”

(Jól tudá, hogy az Isten nevének említésére a boszorkányok egyszerre varasbékává, az ételek fűrészporrá válnak, s aztán nagy megnyugtatására szolgált, hogy minden úgy maradt, ahogy volt. Talán mégsem azok hát?)

De pompás lakomát csaptál, Cafrinkamondá, mikor végre megtörlé a száját a damask kendővel.

Vártalak, pirincecském. Tudtam, hogy ma megjössz. Aztán a cigányasszony megkap mindent, amit kíván. Ne félj tőle; csak nyúlj hozzá! se nem loptam, se nem varázsoltam; helyembe hordják ezt. A bolondok, akik egy kis észt kérnek tőlem kölcsön. A királynak a jobbágyai az okosak; az enyéim a bolondok. Több népem van, mint a királynak. Több hatalmam van, mint a püspöknek.

Jövendőt is tudsz mondani?

Az a tudományom.

No hát vesd ki az én jövendőmet. Nesze; neked adom az anyámnak a kártyáit: az nagyon is értett hozzá.

Tudom én azt, édes pirincecském. Jól ismerem az anyádat. Ő volt közöttünk abarjaktár”.1 De nagyon nagy örömöt hoztál hozzám, mikor az ő kártyáit elhoztad. Mert azok a hétszer igaz kártyák. – Takarítsd el az asztalt, Szaffi! – A legelső szerencsét teneked hadd vessem ki az anyád kártyáival.

Cafrinka minden kártyalapot egyenkint megcsókolt, amikor kirakta; s mikor végignézett rajtuk, összecsapta a kezeit.

No neked ugyan csoda szerencse áll, pirincecském! –

Nemsokára meg fogsz házasodni. Amit a feleséged a menyegző éjszakáján álmodni fog, azt mondasd el magadnak: mert az az álom beteljesül, s akkor te olyan gazdag ember fogsz lenni, amilyen az apád volt; még annál kétszerte gazdagabb. Híres, nevezetes nagy úr lesz belőled.

No már ennél jobb szerencsét nem is kívánhatott magának Jónás úrfi. Hisz az anyja is mindig mondta neki a kártyából, hogy gazdag fog ő még lenni, csak hazakerüljön; de ilyen jól még sem tudta kirakni; – „amit a kis feleséged első éjjel álmodni fog!” – De hát hol van az a kis feleség?

No de már most ideje lesz a lepihenésnekmondá Cafrinka. Késő az idő már. A kastélyodba ne menj mára. Ott nem találsz egyebet patkánynál, még csak szalma sincsen, amire lefeküdjél. Maradj itten nálam, én ágyat vetek: itten alszol a leányom mellett.

Jónás úrfinak valami lőtt a szívébe erre a szóra. Talán nem is egészen ijedtség; – de mégis olyanforma. Azt gondolta: „ej ha! ez a cigányasszony most mindjárt hozzám is akarja adni forrójában a leányát feleségül!”. Mert ahhoz még nagyon ártatlan lélek volt, hogy valami másra gondolhatott volna.

A varázslónő pedig úgy olvasott az arcáról, mintha rúna könyv volna. Elnevette magát.

No csak sírva ne fakadj ijedtedben, pirincecském, nem úgy lesz az, ahogy te gondolod; a Szaffi alszik a banyakemencében belől, te pedig alszol a banyakemence felett kívül: egymás mellett; de közbül a kályhafal. Mert látod, ez az egész ház olyan nedves, nyirkos: hogy az egyetlen száraz hely benne a boglyakemence, amit befűtünk mindennap. Te alszol fent, Szaffi alant: csak a fejedet a sut felé fordítsd, mert ha két ember egymás mellett, fal közöttük, ellenkező feje alját csinál, egyik sem tud egész éjjel aludni.

Ezzel az eléje térdeplő leányát megimádkoztatta; elmondatta vele a miatyánkot, mégpedig nem visszafelé: a végmondást sem hagyatta ki belőle; „szabadíts meg a gonosztól”, amiből Jónás úrfi azt a megnyugtató tudatot szerezhette, hogy ez a leány még nem boszorkány. Sőt, maga az anya kötötte fel neki a nyakára a pászma veres selymet; ami a leányokat a rossz igézettől megőrzi.

Azalatt a fekete macska is bejött, láthatta Jónás, hogy ez és a Szaffi csak egy név, de két különböző állat.

Azután ő felfeküdt a kemence padjára, ahol langyos meleg volt: jobb, mint akármi tollas nyoszolyában, s ott el is aludt csendesen. Álmában úgy tetszett neki, mintha az a leány, aki ott mellette fekszik, közbe egy arasznyi fal-valami bűbájos nótákat énekelne; aminek csupa édesség a verse is, a nótája is. Mikor fölébredt, a verset elfelejtette, hanem a nóta ott csengett akkor is a fülében.

 
1 Török szó: zászlótartó, a bűvésznők között kiváló rang. A hajdani boszorkánypereken sokat emlegetik.
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License