Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Jókai Mór
A cigánybáró

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

A báróság hétféle próbái

Ezután csak folytatta az útját Jónás úrfi Clarissendorf felé. (Abban az időben ez volt a neve annak a bánáti falunak, a rácok Hajdúcisának hítták, a magyarok Ludasnak, a törökök Majdánnak.) Új néppel volt az most megtelepítve; mecklenburgiakat hoztak bele, akiknek a császári kormányzó kész házakat építtetett, bebútorozva, konyhaedényekkel ellátva, kamaráik élelemmel, istállóik háziállatokkal megtöltve (még macskát is kaptak); a szántóföldeiket bevetteté, nekik csak aratni kellett. Ilyennémet csángónakugyan volt lenni.

A Feuersteinék lovagkastélyában már előkészülve várták a mulatságos vendéget; trombitatussal fogadták, mikor megérkezett, s a báróné és a báró egész a lépcsőtornácig lejöttek eléje, olyan nagyon megtisztelték.

Ezúttal is díszes nagy társaság volt együtt a kastélyban: pompás öltözetű és fényes egyenruhájú urak és úrhölgyek, kik között Jónás úrfi azáltal tűnt ki leginkább, hogy ő volt a legkopottabb. Biz őneki eddig soha sem volt még két öltöző ruhája egyszerre, hogy az egyiket levesse, a másikat felvegye; inget is csak egyet tartott, azt maga mindennap kimosta este, s reggel felvette tisztán. Ezt úgy tanulta az anyjánál otthon. Azért nem volt csoda, ha azokon a helyeken, ahol még azt is megbírálják, hogy kinek milyen szélesre van kötve a cipője csokra, s hogy a mellénye kihajtásán szabályszerű aranycsipke van-e, avagy csak alsóbbrendű zsinórzat? a módis uraságok csúfondároskodásra tartották ezt a fakó uraságot. Az ilyet az az istenesebb, aki jobban megtréfálhatja.

A méltóságos asszony emellett abban a gúnyos kitüntetésben részesíté, hogy az ő karján jelent meg a teremben, s midőn helyet foglalt a díványon, megengedé Jónás úrfinak, hogy odatámaszkodjék közvetlenül az ő háta mögé. Úgy bánt vele, mintha különös kiválasztott kegyence volna.

A fényes társaság között volt egy bécsi kókler; holmi ezermesterféle, amilyent akkor minden úri háznál tartottak. Ezt úgy hítták, hogy meister Pumpernickel.

A kókler ezúttal kelet-indiai mágusnak volt felöltözve, hegyes süveggel, hosszú palásttal, amire a zodiákus jegyei voltak kihímezve. Horoszkópot csinált, jövendőt mondott belőle. Az akkori sarlatánok módjára keverte a beszédében a németet, franciát, olaszt, rácot, még a magyart is. Jónás úrfi mindent értett belőle, csak a németet nem. Meister Pumpernickel legelőször is az új vendéget kívánta varázstudományával kitüntetni: miután a hölgyeknek már sorba jövendőt mondott a tenyereikből, kinek-kinek a saját tetszése szerint.

Ah, signore Botsinkay, lo prego, geruhen sie a félkesztyűjét lehúzni a kezéről.

Kesztyűje azonban Jónás úrfinak soha sem volt: hanem az igaz, hogy a keze olyan barna volt, hogy azt irhabőrnek is el lehetett nézni. De ez a gonoszkodás egy cseppet sem hozta zavarba. Teljes kevélységgel mondá, odanyújtva a barna tenyerét a kóklernek: „magyar nemes nem szokta a kezét kesztyűbe eldugni; mert az mindig tiszta!”.

A báróné tapsolt a mondásnak: a többiek meg nevettek. Meister Pumpernickel végighúzgált az ujja hegyével az eléje nyújtott tenyér vonásain, s aztán az orra hegyére téve a mutatóújját, úgy jósolt belőle.

Magának cher enfant, áll egy igen partie, una fata, aki magát éperdument lyubija. Tantummodo van egy schweres obstacle, a zsupane de padre nem csinálik lakodalom, dumque ficsor nem csinálik magát báró.

Jónás úrfi elámult. Ez már csak mégis varázslat! Hogy tudhatja ezt az ő titkát ez a boszorkánymester, amit ő még senkinek sem mondott el, csak Arzénának? S hogy előzhette ez meg az ő idejövetelét?

Könnyenhívő és nyíltszívű kedély volt. Azt hitte, hogy mindazt a gratulációt, ami erre a jóslatra következik az úri társaság részéről, egészen komolyan kell venni. Ezek neki mind jóakarói. Csak egy kis faggatás kellett hozzá a báró részéről, hogy elmesélje rögtön az egész szerelmi történetét a vadonszép rácleánnyal; egész odáig, hogy most már nem áll a boldogságának semmi az útjában, csak az a nehéz föltétel, amit az apa kötött a beleegyezéshez: hogy legyen elébb báróvá. Ő bizony nem tudja ennek a módját. De hát azért jött éppen ide, hogy azok által, akik már ezt tudják, útbaigazíttassa magát.

Nagyon helyre jött kegyelmedmonda a bárónő, intve a körüllevőknek, hogy komolyan viseljék magukat, s belenevetéssel el ne rontsák a tréfát. – Mi vagyunk a legjobb barátai, akik bizonyára mindenben előmozdítandjuk a dolgát, hogy a báróságot megnyerhesse. Mert aki ezen rang elnyerése után vágyik: annak hétféle próbát kell letenni majd az udvar előtt.

Leteszem én, ha még annyi lesz is. Mik azok a próbák?

Először is az erényesség, másodszor a vallásosság, harmadszor a hűség, negyedszer a nemesség, ötödször az illendőség, hatodszor a vitézség, hetedszer a bölcsesség próbáit.

Ej, de drága ez a báróság! S ezzel mind kell egy bárónak bírni?

Ezt mind megkívánják az udvarnál. Legelső az erényesség; ez a főfő tulajdon. Az ellenkezőjeért a legnagyobb büntetést osztják.

Meg is érdemli. De hogyan próbálja be valaki azt, hogy van erényessége? Azt, hogy nincs, be lehet bizonyítani, de azt, hogy van: hogyan, miképpen lehet?

A legegyszerűbben. A próbatevő lovag minden társaságban azon hölgyet mulattatja, azzal táncol, annak udvarol, aki legkevésbé szép a társaságban, s így az erényét meg nem rontja; fogjon hozzá kegyelmed.

A bárónénak az a gyászos szokása volt, hogy az egész udvartartásához mind afféle hölgyeket válogatott össze, akik vagy olyan régen lehettek szépek, hogy senki sem emlékszik már , vagy sohasem. Ezzel hitte a férje erényét jégbehűthetni; annálfogva nagyon gonosz feladat volt tőle Jónás úrfi számára, hogy keresse ki hát, hogy erényessége próbakövéül melyiknek vállalkozik udvarló lovagául a jelenlevő hölgyek közül? Hanem ugyan megjárta vele; mert Jónás úrfi azt cselekedte, hogy felvette a báróné legyezőjét, s elkezdte őt a legudvariasabban legyezni vele; amint a többiek magukban titkon nevettek, a bárónő pedig majd megpukkadt mérgében. Ez őt találja az erénye legjobb próbakövének!

Halljuk hát a másodikat!

Hát azt már hallotta kegyelmed. Mondtam már; a vallásosságszólt mérgesen a bárónő, kikapva Jónás kezéből a legyezőjét.

Jól van, jól van. Emlékezem reá. Abban nincs is nálam semmi fogyatkozás; tudom én a hiszekegyet, miatyánkot, üdvözletet, mint a karikacsapás.

De azt diákul kell kegyelmednek megtanulni mind; mert a királyi asztalnál, ha ebédre lesz hivatva, nem imádkozhatik a maga tatárnyelvén.

Megtanulom; csak legyen, a ki elmondja előttem.

Megtanítja kegyelmedet a professzor Pumpernickel. Pumpernickelnél pedig már készen voltak a travestált latin szövegei mindenféle bohókás tartalmú imádságoknak, amikből majd nagy nevetés fog támadni, ha azokat Jónás úrfi idegen társaság előtt közrebocsátja.

A harmadik próba lesz a hűség. Hogyan tud a lovag megtartani valami fogadalmat! Például azt, hogy az egész lakoma alatt mindenből eszik, amivel kínálják; de poharát érintetlen hagyja; nem iszik hozzá.

Ennek is helyt állok valahogy.

No most a negyedik próba: a nemesség.

Az megvan.

De a leszármazásnak van próbája. Mi van kegyelmednek a címerében?

Egy buzogányos férfi, aki egy medvét kopjával keresztülüt.

Azt meg kell tenni kegyelmednek, hogy ősapjától való leszármazását bebizonyítsa.

No még ezt is elvállalom; csak kedvemrevaló hajító kelevézt kapjak hozzá; medve csak lesz itt az erdőn?

Azután jön az illendőség próbája. A lovagnak meg kell tanulni az udvarnál szokásos üdvözléseket, az etikettet, a komplimenteket, a menüettet és a kontratáncot, meg a Hofceremoniellét.

De erre nagyon vakarta a tarkóját Jónás úrfi: „ez nagyon savanyú alma!”

Mind megtanítja kegyelmedet erre professzor Pumpernickel, csak bízza reá magát. Úgyszintén a vitézség próbáira is, a karddal és fleurettel való vívásra.

Dejsz azt jobban tudom én professzor uramnál!

No, majd megválik a próbatételnél; nem olyan könnyen megy az, mint kegyelmed gondolja. Térjünk a legutolsóra. A tudomány és bölcsesség szintén el nem maradható tulajdonságok egy bárónál. Tudniillik beszélhet akármiféle ostobaságokat, de kell, hogy azokat németül és franciául beszélje.

Arra számított a báróné, s az egész úri társaság bizton, hogy ettől a két utolsótól retten majd meg igazában Jónás lovag, s oldódni fog a bocskorszíja menten.

De nagyon kellemetesen csalatkozának. Jónás úrfinak most kezdtek el csak igazán szikrázni a szemei.

Németül is meg kell tanulni? – kapá fel a szót. – Ezt már szeretem. Semmit sem óhajtok olyan nagyon, mint németül tudni. Ezért meg is fizetek professzor Pumpernickel uramnak; mindennapra kap tőlem egy aranyat. Hogy mondják németül, hogycsókolom a kezét az asszonynak”.

Küsse die Hand, Madame.

Kiszti hand, madame!

A báróné elkapta a kezét, s ráütött a legyezővel.

Hát maga csakugyan engem talált a legrútabbnak a társaságban? (Ezt nem bírta elnyögni.)

A legerényesebbnek, asszonyom.

Ezzel helyre volt ütve a nagy affront.

Minden ember tapasztalhatá, hogy Jónás úrfi teljesen ártatlan gyermeteg természet, akivel minden tréfát el lehet követni, semmiért nem orrol meg; s ahogy visszavág , az úgy jön tőle, mint aki nem is sejti azt, hogy most odavágott. Ez sok mulatságot fog szerezni a társaságnak.

Össze voltak már beszélve, hogy végigjátszatják vele az egész komédiát. Professzor Pumpernickelre volt bízva, hogy vegye a keze alá az áldozatot, s ki ne eressze a keze közül. De nem kellett azt most már félteni, hogy elszökik: ő maga csimpajkozott inkább Meister Pumpernickelbe, úgy, hogy el nem maradt a sarkából sehol. A vacsoránál is melléje ült, s kezdődvén az első próba: a dús lakomát végigenni, anélkül, hogy innia is szabad volna, ő töltögette a Meister poharát folyvást, és maga tűrte a pokolbeli szomjat, amivel a hűséget be kellett próbálnia: s aközben folyvást kérdezősködött a Meistertől, hogy hívják németül a bort, a vizet, a poharat, a sült pulykát, asszonyt, urat, ráncos pofát, vadmacskát, s más efféle heterogén dolgokat.

Még éjjel sem hagyott békét a Meisternek, aki egy szobában hált vele: folyvást kérdezte tőle, hogy mondanák ezt németül. Ő természetesen nem tudott aludni a kínzó szomjuságtól.

Másnap délig az volt feladva Jónás úrfinak, hogy tanuljon franciául. Meister Pumpernickel kezébe adott egy francia grammatikát, kiszabva belőle a számára olyan határhalom penzumot, hogy ezt még Mezzofanti se tudta volna megtanulni. A fényes uraságoknak aztán nagy mulatságuk telt benne, elnézni az ablakredőnyök mögül, hogy jár-kel Jónás úrfi az angol kert újtain alá és fel, s büfflálja fennhangon a grammatikát, mint valami iskolás gyerek, aki fél, hogy botot kap, és ebédet nem kap, ha a feladatot az iskolába beharangozásig jól be nem magolta. Nem is került onnan vissza hamarabb, csak a déli harangszóra; amikor a villásreggelire felgyülekezének a magas uraságok.

Nos, hát tudja-e már kegyelmed a feladott penzumaimat? – kérdé professzori aszaltszilva komolysággal Meister Pumpernickel a tanítványát.

Mit? A kend penzumait? Az egész rongyos könyvet megtanultam. Mi az egy magyarnak? Elteheti! – S azzal udvariasan odafordulva a bárónőhöz, a legtisztább kiejtéssel mondá: „agréez moi, ma déesse, que je vous embrasse le main”, és kezet csókolt.

Az egész társaság elbámult. Ez egy nap alatt megtanult franciául nemcsak beszélni, de még a kifejezéseket is megválogatni! Hisz azt csak a nagy verzátus emberek tudják, hogy a francia gavallér az úrhölgyétma déesse”-nek szólítja, s a csókolás csak a parasztok köztbaiser”, az urak köztembrasser”. – Hisz ez tátos!

Azt nem tudta senki, hogy a nevelőapja francia volt, s ő maga tolmács Brussában.

Most már aztán nem lehetett vele mókázni a háta mögött, mert megértette, amit franciául beszéltek; németül konversálni pedig úri társaságban nem volt szokás: ez csak a szerelem nyelve, négyszemközötti társalgásra való.

Már most világos, hogy ezt a szerelmesek nyelvét is éppen olyan gyorsan meg fogja tanulni.

Délutánra azonban még egy próbatét várt Jónás úrfira, a nemesi leszármazás bebizonyítása, azzal a medvével.

Hiszen medve mindig volt a főúri házaknál! Azokat ott tarták a vadaskertben ráccsal körülvett udvarban, kettő, három is volt; s azoknak neveik voltak: Gyuri, Laci, Guszti. Egyet közülök feláldoz a vár ura a társaság mulatsága végett. Botsinkay Jónás fogja bebizonyítani rajta igaz nemesi leszármazását, hajító kelevézzel a kezében, lenn a várudvaron az egész úri társaság szeme láttára.

Hozzák elő Gusztit! – parancsolja Feuerstein báró a pecéreknek.

Az a legmérgesebb medve! – dörmögi meister Pumpernickel Jónás fülébe.

Nem bánom én, ha olyan mérges is, mint egy oroszlán csak egyszer a kelevéz a kezemben legyen.

lenne mégis két kelevézt vinni magával, hogy ha az egyikkel elhibázza a fenevadat, kéznél legyen a másik.

Nem hibázom én el; dehogy hibázom, hiszen

Majd kivakkantotta, hogy hiszen a piacon az volt a főfő mesterfogása, mikor a dzsiriddel eltalálta a táncoló kígyó fejét. A férfiak komolyan bíztatták, az asszonyságok pedig borzadoztak érte; a háta mögött pedig gúnyos torzképeket fintorgattak; mert hisz azt mindenki tudta, hogy aGuszti”, akinek az elővezetését a báró elrendelte, nem valami vérmedve, sőt éppen nem is medve, hanem holmi szilaj szamárcsikó, amelynek nagy medvebőrt húztak a testére: azt vezetik elő a pecérek, a nyakára kötött örvnél fogva, hosszú két láncon. A fenevadnak álcázott szamárvemhe csunyául ficánkol, bántja a fejére húzott medvelárva, s amint eleresztik az udvaron, fut egyenesen neki Jónás úrfinak, a két csörömpölő lánccal, s a nagy toppants lábakkal.

Jaj, most mindjárt széttépi! Szaladjon kegyelmed! – sikolt a bárónő a tornác erkélyéről alá. De Jónás úrfi sem rest: úgy röpíti az oldalába a vad szörnyetegnek azt az éles gerelyt, hogy a hegye a tulsó oldalán jön ki; s az árva szamárnak megvan az a dicsősége, hogy mint medve hal meg.

Hatalmas taps hangzik alá az erkélyrőlbravó! bravó! – kiáltozzák urak és asszonyságok. Jónás úrfi pedig ott áll a küzdtéren, büszke tekintettel, s az elősiető heroldoknak ilyen kemény parancsot oszt nagy prosopopoeiával:

Vigyétek a vadat! A bőrét hagyom a báró úrnak, a húsát a professzor úrnak.

Bizony ártatlan szív nagylelkűségéből származott ez a kegyosztás: de azért a rengeteg hahota, ami erre odafenn az erkélyen támadt, bizonyítá, hogy Jónás úrfi megint valahová talált, ahová nem nézett; mert abban az időben aBärenhäuterés azEselsfresservolt a két leggonoszabb csúfnév, amivel a német urak egymást bosszantották; s ez most rajtamaradt a bárón, meg a professzoron.

A kegyelmes urak kezdtek gyanúpert támasztani, hogy talán mégsem olyan ostoba ez a Jónás úrfi, mint amilyennek árulja magát.

A következő napokban új tréfát csináltak vele: az etikett és tánc próbáit, amiknek misztériumaiba professzor Pumpernickel vezeté be az úrfit. Ez igen nehezen ment neki, sehogy sem tudott beleokulni.

Meglehet, hogy készakarva tette magát olyan ügyetlennek, fiú volt; látta, hogy milyen jót mulatnak az ő barátai a félszegségein, hadd nevessenek hát; de az is meglehet, hogy nem volt fiú; hanem csak azért húzta az időt hosszabbra, hogy azalatt tanuljon annyit a németből, amennyire szükség volt: egy-egy szót, igekötést, szóhajtást; aztán egy-egy mondatnak az összeállítását: ami nem megy olyan könnyen. De meg kell neki tudni, hogy mit hozott az a postagalamb abban a levélben!

Minden próba sikerült már, csak még a vitézségé volt hátra. Erre nemigen akart ráállni Jónás úrfi. Hogy ő tréfából kiálljon professzor Pumpernickellel a terem közepére, kesztyűs kézzel, vivósisakkal a fején, s aztán életlen kardokkal püfölgessék egymást. Ebben nincs semmi vitézség. Nincs semmi halálveszedelem, csupa komédia. Nem szereti a komédiát!

Sohsincs arra semmi szükség. Elég, ha én nekiveselkedem, s elkiáltom magam: „rajta magyar!” Az én dolgom az, hogy odavágjak, az ellenségé az, hogy parírozzon.

Utoljára mégsem tudott ellenállni a sok bíztatásnak; a bárónő komolyan mondta neki, hogy ezt a próbát is le kell majd tennie az udvar előtt, a királyné szeme láttára, addig nem ütik báróvá; inkább elhitte, s ráhagyta magát vétetni, hogy kiálljon a professzorral szembe a vívóterembe háromsétára”, ahogy szokás.

Meister Pumpernickel pedig diplomás vívómester volt, aki ritkította párját ebben a tudományban.

Annálfogva Jónás úrfi mind a két összemérkőzésnél gyalázatosan kudarcot vallott; a professzor elkiáltá, hogy hol fogja őt megvágni: „Most a fejedet! Most a válladat! Most a combodat!” Mindig megkapta. S mikor meg ő vágott a karddal, nagyokat, egész erővel, azokat mind szépen felfogta a mester, még csak a plastronját sem érte a kardja.

A körülállók nevették és gúnyolták.

Jónás úrfi nem vette tréfára a dolgot; mikor a harmadik összemérkőzésre került a sor, hirtelen elkapta a balkezével a professzor előretolt kardját, s akkor aztán elkezdte azt püfölni kedvére, ahol érte, elől-hátul agybafőbe: „most a fejedet, most hátadat!” utoljára betörte neki a fejét a kardmarkolattal. Úgy vitték el Meister Pumpernickelt vérbefagyva a küzdtérről.

Ej, Jónás úrfifeddé a goromba viadort Feuerstein báró. – Az ellenfél kardját elkapni banditafogás; ezt nem engedik meg a lovagiasság szabályai.

Hát azt megengedik a lovagiasság szabályai, hogy valakit egy vívómesterrel állítsanak ki hadakozni?

Az urak megütődve néztek egymás szeme közé. Ez a félcigány aligha többet nem tud, mint amennyit kellene neki tudni.

Meister Pumpernickelt ezzel szépen lerázta a nyakáról. Most már nem volt az a gallérjához varrva, hogy minden lépten-nyomon oktassa az etikett-szabályokra; egyszer valahára a maga ura lehetett.

Ennek pedig akkor vette legtöbb hasznát, mikor az esteli tivornya után, holtrészegnek tettetve magát (a vizes bortól) felvitték a szobájába, s ezúttal nem találta ott hálótársul a jól helybenhagyott kóklert.

Az inasok, akik felhozták, rázárták a szobát, hogy el ne szökhessen.

Ő azonban csak azt várta, hogy a hajnal pirkadni kezdjen, amidőn az egész kastély elcsendesül, úr és cseléd mind álomnak adja a fejét, – akkor előhúzta tarsolyából az imádságos könyvet. (Elébb imádkozott belőle: sejtette, hogy utána majd nem tud.) Azután elkezdte a könyv táblájára lemásolt levél szavait, azzal a tudománnyal, amit a német grammatikából meg a kérdezősködésből szerzett, magyarra lefordítani, mondatokká alakítani.

Sikerült a penzum.

A levél ekként szólt fordításba:

Kedves majmom! Most akadt elém valahára egy egészen nekünk való bolond, aki feleségül akar venni. A Botsinkay örökös, akit eddig cigányok neveltek. Soha jobb szamár még nem volt felnyergelve. De az apám azt a föltételt szabta eléje, hogy ha el akar venni, legyen elébb báróvá. A bolondom elkapta a maszlagot, s fut vele tehozzád. Kérlek, segítsd bele a hálóba. Ha ő célt ér, mi is célt érünk. Ha férjnél leszek, boldogságunknak semmi sem áll útjába többé. – Csókollak ezerszer. – A te vadrózsád.”

Jónás úrfi bölcsebb lett ettől a néhány sortól, mintha Paracelsus kövét találta volna meg.

Nem gondolkozott most már egyébről, mint arról, amiről a hal gondolkozik, mikor észreveszi, hogy hálóba került.

Nem volt türelme arra várni, hogy a kívülről bezárt ajtait kinyissák, nem marad ő itt addig.

A hálószobája a második emeleten volt. Hanem egy iharfának az ága közel ért az ablakához. Legfeljebb másfél öl lehetett a távolság. Mi az neki? Hányszor produkálta ő ezt a salto mortalétegy osporáért! Előre ledobálta a földre a kardját, tarsolyát, csizmáit, s aztán a szoba hátuljából nekiszaladva, egy ugrással fenntermett az ablak párkányán, a másikkal kinn a levegőben; akkurátusan elkapta az iharfa ágát, s onnan áthajította magát annak az alsó ágára, s mint a vadmacska, úgy kúszott le a derekán; nem marjult ki semmi porcikája.

Odalenn aztán felöltözött, felkötötte a kardját, felkereste az istállót. Ott is aludt valamennyi lovász részegen! Valamennyi úri paripát mind elvihette volna; de ő csak a magáét kereste: azt felkantározta, felnyergelte, s úgy elment a kastélyból, hogy senki sem tudta meg, merre szökött el!

Mikor aztán kiért a szabadba, nekivágott annak a sötétzöld határnak, amiből a botsinkai fényes toronytető ragyogva emelkedik ki, hirdetve, hogy nagy falu van ottan!

Szép világ. Ahol még a templom tornya is hazudik!

Azt érezte magában, hogy ha most onnan a nádasból vagy egy báróság talál kijönni eléje, vagy egy szép menyasszony, hát azt őmegeszi.
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License