Part, Chapter, Paragraph

 1  II,   5. 5. 3|   Lauer, 1994; Rosati, 2001; Pugliatti et al, 2002; Pugliatti et
 2  II,   5. 5. 3|     Pugliatti et al, 2002; Pugliatti et al, 2006; Pugliatti and
 3  II,   5. 5. 3|     Pugliatti et al, 2006; Pugliatti and Rosati, in press), World
 4  II,   5. 5. 3|   been published elsewhere (Pugliatti et al, 2006).~When feasible,
 5  II,   5. 5. 3| prevalence between 83 and 127 (Pugliatti et al, 2006) and an estimated
 6  II,   5. 5. 3|    39 in Greece and Cyprus (Pugliatti et al, 2006), with a mean
 7  II,   5. 5. 3| Germany, Austria and Portugal (Pugliatti et al, 2006), increasing
 8  II,   5. 5. 3|   Public Health 118:268283.~Pugliatti M, Sotgiu S, Solinas G et
 9  II,   5. 5. 3|  Acta Neurol Scand 103:20-26~Pugliatti M, Sotgiu S, Rosati G (2002):
10  II,   5. 5. 3|   Neurosurgery 104:182-191.~Pugliatti M, Riise T, Sotgiu MA, et
11  II,   5. 5. 3| Neuroepidemiology 25:129134.~Pugliatti M, Rosati G, Carton H, et
12  II,   5. 5. 3|   Eur J Neurol 13: 700722.~Pugliatti M, Rosati G (in press):
13  II,   5. 5. 3|    110: 331336.~Sobocki P, Pugliatti M, Lauer L, Kobelt G (2007):