Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
bhavasya 8
bhavat 21
bhavata 29
bhavatah 201
bhavatam 2
bhavatastasyavyakhyanau 1
bhavatat 1
Frequency    [«  »]
204 samasah
203 sa
202 vacanat
201 bhavatah
191 sabdah
189 prati
185 nirdesah
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

bhavatah

    Part,  -
1 1 10 | khadirāgārasavarṇe kuṇḍale bhavataḥ .~(P 10.2) P I.7.8 - 8.1  2 1 P12 | 39 {57/62} ye ca api ete bhavataḥ aprayuktāḥ abhimatāḥ śabdāḥ 3 1 P13 | 42 {17/54} kaḥ ca idānīm bhavataḥ matsaraḥ yadi sarvaḥ lokaḥ 4 1 SS1 | magadheṣu , tat eva idam bhavataḥ kārṣāpaṇam yat mathurāyām 5 1 SS3 | acaḥ uttarasya yaraḥ dve bhavataḥ iti dvirvacanam na prāpnoti .~(; 6 1 SS5 | acaḥ uttarasya yaraḥ dve bhavataḥ iti dvirvacanam siddham 7 1 1 | pratyekam vṛddhiguṇasañjñe bhavataḥ iti vaktavyam .~(1.1.1.5) 8 1 1 | niyamāt ikaḥ guṇavṛddhī bhavataḥ vipratiṣedhena iti .~(1. 9 1 1 | guṇavṛddhī prāpnutaḥ te na bhavataḥ iti , āhosvit guṇavṛddhiviśeṣaṇam 10 1 1 | guṇavṛddhī prāpnutaḥ te na bhavataḥ iti .~(1.1.4.1) P I.51.2 - 11 1 1 | guṇavṛddhī prāpnutaḥ te na bhavataḥ iti vaktavyam .~(1.1.5.1) 12 1 1 | vṛddhiguṇasañjñe pratyekam bhavataḥ .~(1.1.7.2) P I.56.24 - 13 1 1 | pratyekam vṛddhiguṇasañjñe bhavataḥ iha api na arthaḥ sahagrahaṇena~( 14 1 1 | tarhi bāhīke vṛddhyāttve bhavataḥ : gauḥ tiṣthati .~(1.1.15. 15 1 1 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ .~(1.1.20.2) P I.74.23 - 16 1 1 | I.286 - 289 {34/43} atha bhavataḥ sarvanāmatve kāni projanāni .~( 17 1 1 | R I.286 - 289 {35/43} <V>bhavataḥ akaccheṣātvāni</V> .~(1. 18 1 1 | 3 R I.286 - 289 {36/43} bhavataḥ akaccheṣātvāni prayojanāni .~( 19 1 1 | tṛtīyā ca : bhavatā hetunā , bhavataḥ hetoḥ iti .~(1.1.28) P I. 20 1 1 | kau punaḥ ṭakitau ādyantau bhavataḥ .~(1.1.46.2) P I.112.23 - 21 1 1 | sthānagrahaṇāt ekāraukārau bhavataḥ .~(1.1.50.1) P I.120.2 - 22 1 1 | kaṃsīyaparaśavyayoḥ yañañau bhavataḥ chayatoḥ ca luk bhavati 23 1 1 | ubhe yugapat prakalpike bhavataḥ iti yat ayam ekaḥ pūrvaparayoḥ 24 1 2 | vākyādau ca dve dve udātte bhavataḥ : indra agaccha .~(1.2.37) 25 1 3 | 227 {104/139} <V>tatra bhavataḥ tasya vyākhyānaḥ kratuyajñebhyaḥ</ 26 1 4 | prasaṇgau yadā anyārthau bhavataḥ ekasmin ca yugapat prāptnutaḥ 27 1 4 | preṣayataḥ nānādikṣu ca kārye bhavataḥ tadā yadi asau avirodhārthī 28 1 4 | ittvottvābhyām guṇavṛddhī bhavataḥ vipratiṣedhena iti .~(1. 29 1 4 | 335 {80/197} ittvottve bhavataḥ antaraṅgataḥ .~(1.4.2.2) 30 1 4 | 335 {85/197} ittvottve bhavataḥ antaraṅgataḥ .~(1.4.2.2) 31 1 4 | yvoḥ vṛddhiprasaṅge iyuvau bhavataḥ iti .~(1.4.2.3) P I.309. 32 1 4 | eva hrasvau nadīsañjñau bhavataḥ na nyatra iti .~(1.4.3.1). 33 1 4 | astrī nadīsañjñau na bhavataḥ .~(1.4.3.1). P I.312.2 - 34 1 4 | stryākhyau ṅiti nadīsañjñau bhavataḥ .~(1.4.3.1). P I.312.2 - 35 1 4 | astrī nadīsañjñau na bhavataḥ .~(1.4.3.1). P I.312.2 - 36 1 4 | stryākhyau ṅiti nadīsañjñau bhavataḥ .~(1.4.3.1). P I.312.2 - 37 1 4 | stryākhyau ṅiti nadīsañjñau bhavataḥ .~(1.4.3.1). P I.312.2 - 38 1 4 | 344 {58/104} ghisañjñau ca bhavataḥ stryākhyau hrasvau ṅiti .~( 39 1 4 | ca hrasvau ghisañjñau bhavataḥ .~(1.4.3.1). P I.312.2 - 40 1 4 | 58} yasya aṅgasya iyuvau bhavataḥ tasya idam grahaṇam .~(1. 41 1 4 | ca etasya aṅgasya iyuvau bhavataḥ .~(1.4.3.2) P I.313.23 - 42 1 4 | strīvacanau eva nadīsañjñau bhavataḥ iti vaktavyam .~(1.4.3.2) 43 1 4 | strīvacanau eva nadīsañjñau bhavataḥ iti vaktavyam : śakaṭyai , 44 1 4 | ubhau ca anyonyaviśeṣakau bhavataḥ .~(1.4.23.2) P I.324.6 - 45 1 4 | ubhau ca anyonyaviśeṣakau bhavataḥ ekadravyasamavāyitvāt .~( 46 1 4 | punaścanasau chandasi gatisañjñau bhavataḥ iti vaktavyam .~(1.4.60. 47 1 4 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ na ca vṛkṣādīn prati kriyāyogaḥ .~( 48 1 4 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ anarthakau ca imau .~(1. 49 1 4 | tadāśrayau madhyamottamau bhavataḥ evam yaḥ atra śeṣaḥ tadāśrayaḥ 50 1 4 | tat tat śiṣyate iti yadā bhavataḥ śeṣaḥ tadā prathamaḥ prāpnoti~( 51 1 4 | madhyamottamau kasmāt na bhavataḥ .~(1.4.105, 107 - 108.2) 52 1 4 | tarhi bāhīke vṛddhyāttve bhavataḥ .~(1.4.105, 107 - 108.2) 53 2 1 | 516 {22/109} dvau svarau bhavataḥ vākye .~(2.1.1.3). P I.361. 54 2 1 | vṛddhiguṇasañjñe pratyekam bhavataḥ .~(2.1.4) P I.377.23 - 378. 55 2 1 | pratyekam guṇavṛddhisañjñe bhavataḥ iha api na arthaḥ sahagrahaṇena .~( 56 2 1 | viśeṣaḥ tatra upamānopameye bhavataḥ .~(2.1.55) P I.397.5 - 398. 57 2 2 | 9/65} tat yathā : kati bhavataḥ putrāḥ .~(2.2.25) P I.427. 58 2 2 | II.719 - 724 {10/65} kati bhavataḥ bhāryāḥ iti .~(2.2.25) P 59 2 2 | atha yatra dve ṣaṣṭhyante bhavataḥ kasmāt tatra pradhānasya 60 2 2 | ca pare niṣṭhāsaptamyau bhavataḥ iti vaktavyam .~(2.2.36) 61 2 3 | atyantasaṃyoge kālādhvānau karmavat bhavataḥ iti vaktavyam .~(2.3.5) 62 2 3 | karmaṇi dvitīyācaturthyau bhavataḥ iti vaktavyam .~(2.3.12) 63 2 3 | vṛddhiguṇasañjñe pratyekam bhavataḥ .~(2.3.46.1). P I.461.2 - 64 2 4 | ugillakṣaṇau ṅībnumau na bhavataḥ .~(2.4.49) P I.485.15 - 65 2 4 | agastikauṇḍinac iti etau prakṛtyādeśau bhavataḥ iti vaktavyam .~(2.4.70) 66 2 4 | agastikuṇḍinac iti etau prakṛtyādeśau bhavataḥ āgastyakauṇḍinyayoḥ iti .~( 67 3 1 | yadā ca ubhau karotiyuktau bhavataḥ na bhavati tadā vṛttiḥ .~( 68 3 1 | 85} na ca luṅi liṅliṭau bhavataḥ .~(3.1.43). P II.49.2 - 69 3 1 | kuṣirajoḥ prācām yakciṇau na bhavataḥ .~(3.1.90) P II.70.17 - 70 3 2 | niṣṭhāsañjñau ca ktaktavtū bhavataḥ iti .~(3.2.102.1) P II.113. 71 3 2 | evam iha api tau bhūte kāle bhavataḥ yayoḥ abhinirvṛtayoḥ niṣṭhā 72 3 2 | 273 {17/41} sādhaneṣu ca bhavataḥ kaḥ sampratyayaḥ .~(3.2. 73 3 2 | purālakṣaṇaḥ ca adyatane na bhavataḥ iti .~(3.2.118) P II.121. 74 3 2 | ca aviśeṣeṇa bhūtamātre bhavataḥ iti .~(3.2.118) P II.121. 75 3 2 | purālakṣaṇaḥ ca anadyatane bhavataḥ iti .~(3.2.120) P II.122. 76 3 2 | pratyayottarapadayoḥ ca śatṛśānacau bhavataḥ iti vaktavyam .~(3.2.124. 77 3 2 | śatṛśānacau yadi laṭaḥ bhavataḥ vyavasthitavibhāṣā ca .~( 78 3 2 | dhātumātrāt parasya pratyayasya bhavataḥ .~(3.2.127.1) P II.128.25 - 79 3 2 | 42/50} lṛṭaḥ satsañjñau bhavataḥ .~(3.2.127.1) P II.128.25 - 80 3 2 | lṛṭaḥ śatṛśānacau satsañjñau bhavataḥ .~(3.2.127.1) P II.128.25 - 81 3 3 | anadyatane lṛṭaḥ satsñjñau bhavataḥ .~(3.3.15.1) P II.143.12 - 82 3 3 | 17/26} striyāḥ khalanau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(3.3.126) 83 3 3 | III.345 {26/26} khalanau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(3.3.127) 84 3 3 | śatṛśānacau atra kasmāt na bhavataḥ .~(3.3.156) P II.164.18 - 85 3 4 | loḍmadhyamapuruṣaikavacanasya kriyāsamabhihāre dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(3.4.2) 86 3 4 | 76/80} tataḥ loṭaḥ hisvau bhavataḥ .~(3.4.2) P II.168.18 - 87 4 1 | eva syāt bhavatā hetunā bhavataḥ hetoḥ iti .~(4.1.1.2) P 88 4 1 | 458 {75/90} dravye ca bhavataḥ kaḥ sampratyayaḥ .~(4.1. 89 4 1 | ṣaṭsañjñakebhyaḥ ubhau na bhavataḥ iti vaktavyam .~(4.1.10) 90 4 1 | ācāryapravṛttiḥ jñāpayati bhavataḥ ete paribhāṣe yat ayam vāmadevāt 91 4 1 | evam sati ṣphāṇau siddhau bhavataḥ .~(4.1.18.2) P II.210.5 - 92 4 1 | trayāṇām kila dvau udgatau bhavataḥ .~(4.1.78.1) P II.229.2 - 93 4 1 | V>. atha ubhau pradhānam bhavataḥ na atra doṣaḥ bhavati .~( 94 4 1 | jñāpayati na vatyarthe nañsnañau bhavataḥ iti yat ayam striyāḥ puṃvat 95 4 1 | vṛddhāvṛddhābhyām phiñphinau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.1.95) 96 4 1 | 591 {9/17} phiñphinau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.1.95) 97 4 1 | ṛṣistryaṇaḥ ḍhagḍhrakau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.1.114) </ 98 4 1 | 601 {9/57} ḍhagḍhrakau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.1.114) </ 99 4 1 | iti etasmāt ḍhragḍhañau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.1.114) </ 100 4 1 | 601 {18/57} ḍhragḍhañau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.1.114) </ 101 4 2 | karoti tat jñāpayati ācāryaḥ bhavataḥ ete paribhāṣe .~(4.2.9) 102 4 2 | amanuṣye manuṣyasthe ṣphagaṇau bhavataḥ iti .~(4.2.100) P II.292. 103 4 2 | tyabādibhyaḥ ṭhaññiṭhau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.2.104. 104 4 2 | avyayāt ṭyuṭyulau chāt bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.2.104. 105 4 2 | vargāntāt ca aśabde yatkhau chāt bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.2.104. 106 4 2 | 129/269} rūpyamayaṭau chāt bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.2.104. 107 4 2 | janapadānām akāṇau oḥ ṭhañaḥ bhavataḥ vipratiṣedhena .~(4.2.104. 108 4 3 | tasmin aṇi yuṣmākāsmākau bhavataḥ .~(4.3.2) P II.302.9 - 16 109 4 3 | khañi ca yuṣmākāsmākau bhavataḥ .~(4.3.2) P II.302.9 - 16 110 4 3 | tasmin khañi yuṣmākāsmākau bhavataḥ .~(4.3.2) P II.302.9 - 16 111 4 3 | 19} aṇi cayuṣmākāsmākau bhavataḥ iti .~(4.3.3) P II.302.18 - 112 5 1 | prayojanam </V>. yaññyau bhavataḥ añaḥ pūrvavipratiṣedhena .~( 113 5 1 | jñāpayati na vatyarthe nañsnañau bhavataḥ iti yat ayam striyāḥ puṃvat 114 5 1 | tadabhidhāne tvatalau bhavataḥ iti vaktavyam .~(5.1.119. 115 5 2 | etābhyām asahavācibhyām nānāñau bhavataḥ .~(5.2.27) P II.375.15 - 116 5 2 | arthikapratyarthikau api siddhau bhavataḥ .~ 117 5 3 | etadaḥ eta it iti etau ādeśau bhavataḥ tataḥ an .~(5.3.5.2) P II. 118 5 3 | R IV.183 {22/45} tasmāt bhavataḥ .~(5.3.14) P II.405.14 - 119 5 3 | 22 R IV.183 {23/45} tatra bhavataḥ .~(5.3.14) P II.405.14 - 120 5 3 | 22 R IV.183 {24/45} tataḥ bhavataḥ .~(5.3.14) P II.405.14 - 121 5 3 | ubhau tau tasya āśrayau bhavataḥ .~(5.3.55.2) P II.414.15 - 122 5 3 | 5/29} etat eva jñāpayati bhavataḥ etebhyaḥ aguṇavacanebhyaḥ 123 5 3 | ācāryapravṛttiḥ jñāpayati bhavataḥ etebhyaḥ aguṇavacanebhyaḥ 124 6 1 | 287 {21/130} ekācaḥ dve bhavataḥ iti ucyate .~(6.1.1.1) P 125 6 1 | jñāyate kasya ekācaḥ dve bhavataḥ iti .~(6.1.1.1) P III.1. 126 6 1 | 287 {51/130} ekācaḥ dve bhavataḥ .~(6.1.1.1) P III.1.1 - 127 6 1 | prathamasya ekācaḥ dve bhavataḥ .~(6.1.1.1) P III.1.1 - 128 6 1 | īrṣyateḥ tṛtīyasya dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(6.1.3) 129 6 1 | kaṇḍvādīnām ca tṛtīyasya dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(6.1.3) 130 6 1 | nāmadhātūnām tṛtīyasya dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(6.1.3) 131 6 1 | vṛddhiguṇasañjñe pratyekam bhavataḥ .~(6.1.5) P III.9.9 - 11. 132 6 1 | pratyekam guṇvṛddhisañjñe bhavataḥ iha api na arthaḥ sahagrahaṇena .~( 133 6 1 | avaśyam chandasi dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(6.1.8) 134 6 1 | yāvatā idānīm chandasi dve bhavataḥ iti ucyate dhātugrahaṇena 135 6 1 | caricalipativadīnām aci dve bhavataḥ iti vaktavyam āk ca abhyāsasya .~( 136 6 1 | 318 - 319 {17/23} aci dve bhavataḥ āk ca abhyāsasya .~(6.1. 137 6 1 | 318 - 319 {21/23} aci dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(6.1.12. 138 6 1 | 369 - 371 {46/50} kaḥ atra bhavataḥ puruṣakāraḥ .~(6.1.64) P 139 6 1 | R IV.372 {8/12} kaḥ atra bhavataḥ puruṣakāraḥ .~(6.1.65) P 140 6 1 | dvayoḥ sthāninoḥ dvau ādeśau bhavataḥ .~(6.1.84.1) P III.56.2 - 141 6 1 | dvayoḥ sthāninoḥ dvau ādeśau bhavataḥ .~(6.1.84.1) P III.56.2 - 142 6 1 | ubhe yugapat prakalpike bhavataḥ iti .~(6.1.84.3) P III.58. 143 6 1 | preṣayataḥ nānādikṣu ca kārye bhavataḥ tatra yadi asau avirodhāṛthī 144 6 1 | ca ārdhadhātuke ekādeśāt bhavataḥ vipratiṣedhena .~(6.1.91. 145 6 1 | 455 {77/103} tahilopau bhavataḥ antaraṅgataḥ .~(6.1.108. 146 6 1 | dhātoḥ saśabdāntasya dve bhavataḥ iti .~(6.1.163) P III.104. 147 6 2 | prati gatyupasargsañjñe bhavataḥ na ca nisaḥ kauśāmbīśabdam 148 6 2 | prati gatyupasargsañjñe bhavataḥ iti .~(6.2.139) P III.135. 149 6 2 | prati gatyupasargsañjñe bhavataḥ iti .~(6.2.139) P III.135. 150 6 3 | tarhi bāhīke vṛddhyāttve bhavataḥ .~(6.3.46.1) P III.160.2 - 151 6 4 | prati aṅgapratyayasaṅjñe bhavataḥ .~(6.4.1.2) P III.178.11 - 152 6 4 | prati aṅgapratyayasaṅjñe bhavataḥ .~(6.4.1.2) P III.178.11 - 153 6 4 | 693 {29/91} asiddhatvāt bhavataḥ .~(6.4.22.2) P III.187.10 - 154 6 4 | upadeśāvasthāyām eva aḍāṭau bhavataḥ .~(6.4.22.2) P III.187.10 - 155 6 4 | iyaṅyaṇguṇavṛddhidīrghatvebhyaḥ bhavataḥ pūrvavipratiṣedhena .~(6. 156 6 4 | yathā aḍāṭau ṭittvāt āditaḥ bhavataḥ tadvat .~(6.4.62.2) P III. 157 6 4 | guṇavṛddhī ca iyaṅuvaṅbhyām bhavataḥ vipratiṣedhena .~(6.4.148. 158 6 4 | 788 {19/31} guṇavṛddhī bhavataḥ vipratiṣedhena .~(6.4.148. 159 7 1 | ucyate kayoḥ yuvoḥ anākau bhavataḥ .~(7.1.1.1) P III.236.1 - 160 7 1 | yuśabdavuśabdāntasya aṅgasya anākau bhavataḥ sarvādeśau prāpnutaḥ .~( 161 7 1 | 31} aṅgasya yuvoḥ anākau bhavataḥ yatratatrasthayoḥ iti .~( 162 7 1 | asmin parataḥ yuvoḥ anākau bhavataḥ iti .~(7.1.1.1) P III.236. 163 7 1 | tarhi aṅgasya yuvoḥ anākau bhavataḥ iti .~(7.1.1.1) P III.236. 164 7 1 | ittvottvābhyām guṇavṛddhī bhavataḥ vipratiṣedhena .~(7.1.100 - 165 7 1 | 4 - 8 {8/11} guṇavṛddhī bhavataḥ vipratiṣedhena .~(7.1.100 - 166 7 2 | yathā āḍāṭau aṅgasya āditaḥ bhavataḥ tadvat .~(7.2.35) P III. 167 7 2 | 1/27} numaḥ anaṅjarasau bhavataḥ vipratiṣedhena .~(7.2.101) 168 7 2 | 14/27} anaṅjarasau numaḥ bhavataḥ vipratiṣedhena .~(7.2.101) 169 7 3 | dvyāśītikaḥ iti atra kasmāt na tau bhavataḥ .~(7.3.3) P III.317.8 - 170 8 1 | 24/121} nityavīpsayoḥ dve bhavataḥ iti ucyate dviśabdaḥ ādeśaḥ 171 8 1 | bhavati ke tarhi idānīm dve bhavataḥ .~(8.1.1.1) P III.361.1 - 172 8 1 | 45/121} nityavīpsayoḥ dve bhavataḥ iti ucyate na ca vākyadvirvacanena 173 8 1 | 294 - 296 {3/9} nitye dve bhavataḥ iti prāpnoti .~(8.1.4.1) 174 8 1 | tasmāt vācyam asmin arthe dve bhavataḥ bahuvrīhivat ca iti .~(8. 175 8 1 | guṇavacanasya śabdasya dve bhavataḥ prakāre vartamānasya iti .~( 176 8 1 | ānupūrvye .] ānupūrvye dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(8.1.12. 177 8 1 | avadhāryamāṇe anekasmin dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(8.1.12. 178 8 1 | cāpale .</V>] cāpale dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(8.1.12. 179 8 1 | V> kriyāsamabhihāre dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(8.1.12. 180 8 1 | ābhīkṣṇye .</V>] ābhīkṣṇye dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(8.1.12. 181 8 1 | ḍāci ca .</V> ḍāci ca dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(8.1.12. 182 8 1 | arthātiśayavivakṣāyām dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(8.1.12. 183 8 1 | samasampradhāraṇāyām strīnigade bhāve dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(8.1.12. 184 8 1 | karmavyatihāre sarvanāmnaḥ dve bhavataḥ iti vaktavyam samāsavat 185 8 1 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ na ca atra āṅaḥ mandraśabdam 186 8 1 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ na ca āṅaḥ mandraśabdam 187 8 1 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ iti bhavati etam saṅghātam 188 8 1 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ iti .~(8.1.71) P III.381. 189 8 1 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ iti~(8.1.72.1) P III.382. 190 8 3 | avyayam eṣaḥ bhoḥśabdaḥ na eṣā bhavataḥ pravṛttiḥ .~(8.3.1.2) P 191 8 3 | 30/32} tataḥ hkkahppau bhavataḥ kupvoḥ iti eva .~(8.3.37) 192 8 3 | guṇavṛddhisañjñe pratyekam bhavataḥ .~(8.3.57 - 58) P III.438. 193 8 3 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ na ca atra sunotim prati 194 8 3 | tarhi bāhīke vṛddhyāttve bhavataḥ .~(8.3.82) P III.445.15 - 195 8 3 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ na ca etam sakāram prati 196 8 4 | guṇavṛddhisañjñe pratyekam bhavataḥ .~(8.4.2.2) P III.453.9 - 197 8 4 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ na ca ṇopadeśam prati kriyāyogaḥ .~( 198 8 4 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ na ca etam āniśabdam prati 199 8 4 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ iti .~(8.4.16) P III.458. 200 8 4 | prati gatyupasargasañjñe bhavataḥ iti~(8.4.17) P III.459.1 - 201 8 4 | ca .</V> avasāne ca dve bhavataḥ iti vaktavyam .~(8.4.47)


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License