Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Frequency word list

8  =  389 words (3112 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  
8  7  6  5  4  3  2  1  Word Form
abhave
abhihitatvat
abhiprayah
abhisamiksya
abhyam
abhyasalopah
abhyasat
adagamah
adaicah
adaya
adbhavah
adesanupapattih
adeyam
adheyah
adhikaragatih
adhiyana
adivattvat
adupadesagrahanena
agnicit
agnin
agnisomiyah
aharati
aikasrutyam
ajadisu
akarmakat
akarsit
akhyayam
akrtigrahanat
alabheta
alam
algrahane
alontyavidhih
alope
anakarantatvat
anantyayoh
anarambhah
anarthakena
anasya
anavyayasya
anekantatvat
anga
angrahane
aniditam
anighatah
anikah
anipatyam
anirdistah
anistatvat
añjeh
antara
antatah
antodattam
anubadhyate
anubandhakrtam
anubandhyah
anvadese
anyanivrttyartham
anyapadarthapradhanah
apadantasya
apam
apatyah
apavadavipratisedhat
apaye
apeksate
aplutat
aplute
apradhanam
apratipattih
apurvam
arthavata
asangrhitah
asinah
asraddhabhoji
astabhyah
atidesikasya
atimahati
aupadesikasya
aupagaviyah
aut
avasiyate
aveh
avidhanam
avidhih
avisesitam
avyayatvam
ayadiprakrteh
bahuc
bahuvacanantasya
bahuvrihina
bahvyah
bahyah
bhagavan
bhavane
bhavantam
bhavasya
bhavatih
bhisah
bhutapurvah
brahmanam
cap
caturthah
cena
ceta
daci
daksih
dataradibhyah
dattah
dhanyanam
dhatugrahane
dhitve
dirgha
dirghavacanasamarthyat
dirghoccaranam
diti
divyatah
drutayam
dvandvam
dvikaryayogah
dvitiyaya
dvitribhyam
ekadesavikrtasya
ekatvena
ekavat
eti
evakarakaranam
evamadi
gaccha
gami
garbhah
ghah
ghatah
ghatvam
ghisañjña
gosu
grah
grahah
grahanani
grahisyati
grham
grhitva
gunasabdah
gunesu
guru
hakarasya
halantasya
harakah
harivah
himsayam
idutoh
igante
igupadhat
ijadeh
ikak
ikam
imah
itau
iyuvau
jatadisu
jatasya
jhalah
jiradanuh
juhoti
kakarah
kalakah
kambalau
karah
karotih
kartrsadhanah
karyasya
karye
karyesu
kastham
kathita
katpurvagrahanam
kecit
knidgrahanam
krdantaprakrtisvaratvam
kriyah
kriyamanam
kriyantam
kriyaphalam
krtrimakrtrimayoh
krtsnah
krtyanam
ksijyoh
ktvagrahanam
kumaryah
kumbham
kundika
kuryat
kyan
laghiyasa
lagrahanam
laksanasya
lasarvadhatukam
lena
lingavacananupapattih
lkarah
lopartham
lopasañjñam
lostam
luluvidhve
mahata
mayah
mitam
mrgah
muhurtam
mum
nadisañjñau
nadisañjñayam
nakarantagrahanam
nañsamasasya
napumsakopasarjanahrasvatvam
nibandhanam
nighate
niluk
nin
nityartham
nityasabdatvat
nivartante
nivrttau
niyatah
nyam
nyantasya
okarat
otparah
pacadayah
pacatitaram
padadhikarasya
paragrahanam
parimanini
pasuh
patati
pathitavyam
pracaranti
pragrhyah
prakalpayet
prakaranam
prakrtyarthe
prasarane
prasthitah
pratipadikarthah
pratipattih
pratisedharthah
pratisedhyam
pratyayalaksanasya
pratyayasañjña
pratyayesu
pratyayotpattih
pravartante
prayena
prayoktavyam
prayoktavye
presyate
puranam
purvapadantodattatvam
purvasavarnena
purvayoh
putrasya
ramaniyadisu
rau
rk
rrdittvam
rsih
sabalaguh
sabdatah
sakunau
salayam
samanadhikaranadhikare
samanadhikaranena
samanangagrahanam
samanyagrahanavighatarthena
samanye
samasantodattatvam
samasavacanam
samipye
samit
sampradharana
samprapya
samsamam
samudayadesatvat
samudayam
sañcaskaratuh
sandehamatram
sanghatarthavattvat
sañjñadhikarah
sannipate
saptamyam
sapurvadinam
sarpih
sarupah
sarva
sarvadesaprasangah
sarvasandehesu
satvasya
sijgrahanam
sinah
sitam
snasoh
sobhanah
spardha
srnge
sthaninah
stripratyayasya
subutpattih
suk
suklau
surpabhyam
sva
svarartham
sve
syam
syanadayah
tabadisu
tadarthah
taddhitesu
tadgrahanena
tadvisayah
tadyuktat
takradanam
tannimittah
taparakarane
tathoh
tattvam
tilah
tinantat
tisrnam
tisthatu
trtiyasamartham
trtiyaya
tuh
tulyakriyah
tuti
ubhayasañjñabhavah
udah
udahrtam
udattat
udattatve
udattayanah
udatte
ukarah
upacaranti
upadhalopinah
upadisyamanasya
upalabdhih
upapadavibhakteh
upayena
utpadyamanah
utpattavyam
utsrjati
vacanalopah
vakarasya
varne
vartamanasya
vartayati
vastrani
vatah
vatvam
vavacanena
veñah
vibhaktisvarasya
vibhaktya
vibhasayah
vijayate
vikaranaih
vimsateh
vipratisedhanupapattih
visarjaniye
visinasti
vivrtah
vivrtasya
vrddhyartham
vrsabhah
vrttasya
vrtteh
vyakhyanam
vyavacchinnam
vyavasthartham
yajadinam
yajakah
yanprakarane
yasut
yasutah
yavati
yogena
yuktavadbhavah
yupah
yusmadi
yvabhyam


8  =  389 words (3112 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  
8  7  6  5  4  3  2  1  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License